Het RIVM en het kabi­net heb­ben de maat­re­ge­len aan­ge­scherpt. Wij vol­gen de richt­lij­nen van het RIVM op. Daar­om is het infor­ma­tie­cen­trum in ieder geval tot en met 19 novem­ber gesloten.

Dit bete­kent dat het in deze peri­o­de niet moge­lijk is om op woens­dag, vrij­dag en zater­dag vrij bin­nen te lopen. De geplan­de groeps­be­zoe­ken zijn ook gean­nu­leerd. Afhan­ke­lijk van hoe de situ­a­tie zich ont­wik­kelt, wordt beslo­ten of het nodig is deze ter­mijn te verlengen.

We hou­den je via de web­si­te en onze soci­al media kana­len (Facebook, Twit­ter, Inst­agram, Lin­kedIn) op de hoog­te. Voor vra­gen, mail naar: informatiecentrum@​rijnlandroute.​nl.