De pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert op woens­dag 10 okto­ber een infor­ma­tie­avond over de cir­ca 2,5 kilo­me­ter lan­ge tun­nel die onder Voor­scho­ten en het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet) komt. De avond vindt plaats in het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te waar men onder ande­re op een lucht­fo­to en een dwars­door­sne­de de toe­kom­sti­ge lig­ging van de tun­nel goed kan zien. Tevens staan er mede­wer­kers van de pro­vin­cie klaar om vra­gen over de tun­nel te beantwoorden.

Tun­nel

De Rijn­land­Rou­te bestaat onder ande­re uit de aan­leg van de N434, een nieu­we weg tus­sen de A44 en de A4, ten zui­den van Lei­den. De N434 wordt zo’n 4,3 kilo­me­ter lang en bestaat voor cir­ca 2,5 kilo­me­ter uit een tun­nel. De tun­nel gaat onder het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet) en onder sport­vel­den en de spoor­lijn Lei­den - Den Haag in Voor­scho­ten door. Ter hoog­te van de Ger­da Brau­tigam­sin­gel (in de Leid­se wijk Ste­vens­hof) gaat de tun­nel over in een ver­diep­te lig­ging. Het boren van de tun­nel start in juni 2019.

Loca­tie

Het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te ligt aan de Riet­pol­der­weg 19 in Leid­schen­dam. Geïn­te­res­seer­den zijn van har­te wel­kom tus­sen 19.00 en 21.00 uur. Tij­dens de infor­ma­tie­avond wordt er meer­de­re malen een kor­te pre­sen­ta­tie over de tun­nel gege­ven, aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 zal dan ook de bouw van de tun­nel toe­lich­ten. Woont u niet in Voor­scho­ten maar bent u toch geïn­te­res­seerd, dan bent u uiter­aard ook van har­te welkom.