De pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft ken­nis geno­men van de motie die op 26 sep­tem­ber jl. door de raad van de gemeen­te Kat­wijk is inge­diend over de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. De gemeen­te­raad ver­zocht wet­hou­der Rien Nagte­gaal om aan gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len te vra­gen ver­der onder­zoek te (laten) uit­voe­ren naar de moge­lijk­he­den van een zui­de­lij­ke vari­ant voor een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. De pro­vin­cie gaat hier­over met de gemeen­te Kat­wijk in gesprek.

Infor­ma­tie­avond tij­de­lij­ke N206 1 okto­ber a.s.

In ver­band met deze ont­wik­ke­lin­gen ver­schui­ven wij de (der­de) infor­ma­tie­avond over de tij­de­lij­ke N206 naar een later moment.

Op het moment dat wij meer infor­ma­tie beschik­baar heb­ben over dit onder­werp, com­mu­ni­ce­ren wij hierover.