Op dins­dag 26 en woens­dag 27 novem­ber 2019 orga­ni­seert de pro­vin­cie Zuid-Hol­land infor­ma­tie­avon­den over het onder­zoek naar de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg. De ver­leg­ging is nodig voor het uit­voe­ren van de werk­zaam­he­den. Mid­dels infor­ma­tie­ta­fels wor­den belang­stel­len­den geïn­for­meerd over de drie zui­de­lij­ke vari­an­ten die onder­zocht wor­den en de noor­de­lij­ke vari­ant voor de tij­de­lij­ke N206 ir. G. Tjal­ma­weg. De avon­den vin­den plaats in het Dorps­huis Val­ken­burg, Kerk­weg 3 te Valkenburg.

Infor­ma­tie­ta­fels

Tij­dens de infor­ma­tie­avon­den kun­nen belang­stel­len­den aan infor­ma­tie­ta­fels vra­gen stel­len en mee­den­ken. Tus­sen 18.00 uur en 21.45 uur vin­den de gesprek­ken plaats. Aan­vul­lend wordt er aan de hand van een aan­tal pane­len infor­ma­tie aan­ge­bo­den over het pro­ces en de plan­ning van het onder­zoek, cri­te­ria die voor het onder­zoek wor­den gehan­teerd. Ook is er een over­zicht van werk­zaam­he­den die gaan plaatsvinden.

Aan­mel­den

Om teleur­stel­lin­gen te voor­ko­men en zoveel moge­lijk geïn­te­res­seer­den de gele­gen­heid te geven ken­nis te nemen van het onder­zoek, wordt aan belang­stel­len­den gevraagd zich in te schrij­ven voor de infor­ma­tie­ta­fels (aan­mel­den kan tot woens­dag 27 novem­ber 2019, 17.00 uur).

Aan geïn­te­res­seer­den die niet in de gele­gen­heid zijn om te komen, wordt de infor­ma­tie over het onder­zoek ook via onze web­si­te beschik­baar gesteld.

Onder­zoek tij­de­lij­ke zui­de­lij­ke verlegging

Onlangs stem­de het col­le­ge van Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land in met het ver­zoek van het col­le­ge van B&W van de gemeen­te Kat­wijk om onder­zoek te doen naar de moge­lijk­heid van een tij­de­lij­ke zui­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Vari­an­ten van een zui­de­lij­ke ver­leg­ging wor­den op een gelijk­waar­di­ge manier onder­zocht en getoetst als de tij­de­lij­ke ver­leg­ging aan de noordzijde.

Voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor defi­ni­tie­ve situatie

Met de gemeen­te Kat­wijk is afge­spro­ken dat tij­dens het onder­zoek de ver­gun­ning­aan­vra­gen en voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zoveel als moge­lijk door­gaan. Aan­ne­mer Bos­ka­lis is inmid­dels gestart met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den. Deze zijn voor­al gericht op de aan­pas­sin­gen van de Tjal­ma­weg naar de defi­ni­tie­ve situ­a­tie. Hier­bij is de afspraak gemaakt dat tij­dens het onder­zoek geen werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd die een zui­de­lij­ke vari­ant onmo­ge­lijk maken.

Infor­ma­tie over de voort­gang van het onderzoek

Alle infor­ma­tie over het onder­zoek, de voort­gang en con­tact­mo­men­ten met de omge­ving is te vin­den op deze web­si­te. Je kunt je abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter en Inst­agram. Belang­heb­ben­den wor­den daar­naast, indien nodig, per brief geïnformeerd.

Meer infor­ma­tie

Nieuws­be­richt onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke N206