Op 12 en 18 juni orga­ni­seert Comol5 een infor­ma­tie­avond over de bouw van de ver­diep­te lig­ging en de ont­vangst­schacht voor de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Ook het geluids­scherm langs de A44 bij de Ste­vens­hof komt even kort aan bod. Comol5 heeft hier­voor een uit­no­di­gings­brief gestuurd aan de direct omwo­nen­den in de Ste­vens­hof en de Nieu­we Weg/​parallelweg Rijks­straat­weg in Was­se­naar. Woont u iets ver­der van de werk­zaam­he­den maar bent u toch geïn­te­res­seerd, dan bent u uiter­aard wel­kom om hier­bij aan­we­zig te zijn.

De avon­den wor­den gehou­den bij Van der Valk, Haag­se Schouw­weg 14 in Lei­den. Bei­de avon­den heb­ben het­zelf­de, vas­te pro­gram­ma met een plenair/​gemeenschappelijk deel. Om 19.15u is de inloop, om 19.30u star­ten de pre­sen­ta­ties over werk­zaam­he­den, plan­ning, moni­to­ring, bema­ling en land­schap­pe­lij­ke inpas­sing. Van 20.30 tot 21.30u is er een infor­ma­tie­markt. In ver­band met de capa­ci­teit van de zaal moet u zich van tevo­ren aan­mel­den via omgeving@​comol5.​nl Voor 12 juni is er nog een beperkt aan­tal plaat­sen, voor 18 juni is er nog vol­doen­de plek.