Bin­nen­kort star­ten er twee onder­zoe­ken naar de toe­pas­sing van Beau­mix voor het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg, waar­on­der een keten­on­der­zoek dat de pro­vin­cie Zuid-Hol­land laat uit­voe­ren naar het pro­ces van pro­duc­tie tot trans­port van Beau­mix. Ook laat de pro­vin­cie van­uit de rol als bevoegd gezag, in samen­wer­king met de gemeen­te Kat­wijk en de Omge­vings­dienst West-Hol­land, door een extern, onaf­han­ke­lij­ke onder­zoeks­bu­reau onder­zoek doen naar het gehal­te genor­meer­de zwa­re meta­len in de toe­ge­pas­te Beaumix.

Infor­ma­tie over Beau­mix op één plek

Om alle infor­ma­tie over Beau­mix zo toe­gan­ke­lijk moge­lijk te maken, heb­ben we op www.rijnlandroute.nl/beaumix alle infor­ma­tie die wij heb­ben over Beau­mix bij elkaar gezet.

Wij hou­den u op de web­si­te op de hoog­te van de ont­wik­ke­lin­gen van de twee onder­zoe­ken, ook vindt u hier alle par­tij­keu­rings­rap­por­ten van de toe­ge­pas­te Beau­mix, infor­ma­tie over de toe­pas­sing van Beau­mix en een over­zicht van veel­ge­stel­de vra­gen. Tot slot treft u con­tact­ge­ge­vens aan voor het stel­len van even­tu­e­le vragen.