Naast de A4 ont­staat op dit moment een impo­san­te sta­len con­struc­tie voor de bouw van de fly-overs van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet. Deze con­struc­tie is tij­de­lijk en wordt gebruikt tij­dens het stor­ten van beton voor het weg­dek van de fly-overs. Meest­al wordt er gebruik gemaakt van gepre­fa­bri­ceer­de lig­gers, maar dat is door de breed­te van de A4 niet moge­lijk. De over­span­ning is op deze loca­tie zo groot, dat de lig­gers alleen ter plaat­se kun­nen wor­den gestort.

De bekis­ting (een soort mal) waar­in het beton voor het weg­dek wordt gestort, bestaat voor het groot­ste gedeel­te uit staal. De bekis­ting is op maat ont­wor­pen voor de spe­ci­fie­ke situ­a­tie op deze loca­tie. Zo moet er reke­ning wor­den gehou­den met het ont­werp van de fly-overs, waar­bij de vorm van de lig­gers steeds net even anders is, maar ook met de lig­ging van de bestaan­de A4 en de slap­pe onder­grond in de pol­der waar­in we aan het werk zijn. Ook vei­lig­heid was een belang­rijk uit­gangs­punt. Zo wor­den de sta­len delen kant en klaar aan­ge­le­verd waar­door er zo min moge­lijk mon­ta­ge­werk­zaam­he­den op hoog­te hoe­ven wor­den uitgevoerd.

De twee fly-overs heb­ben een tota­le leng­te van 526 meter. Bij een aan­tal dek­ken wor­den er spa­rings­bui­zen aan­ge­bracht in het beton, waar­mee de con­struc­tie lich­ter kan wor­den uit­ge­voerd. Er zijn 14 steun­pun­ten (de kolom­men en het land­hoofd) met 12 over­span­nin­gen. In totaal wordt er bij­na 10.000 kuub beton gestort, dat zijn zo’n 900 beton­mixers (vracht­wa­gens) vol.

Plan­ning & fasering
Het werk wordt ruw­weg in 2 fases uit­ge­voerd. Eerst wordt het deel van de fly-overs aan de west­zij­de van de hui­di­ge A4 uit­ge­voerd. In mei dit jaar is gestart met de opbouw van de sta­len con­struc­tie en in sep­tem­ber vindt de eer­ste beton­stort plaats. Medio vol­gend jaar is het werk aan de west­kant gereed en schui­ven de rij­ba­nen van de hui­di­ge A4 een stuk­je op naar het wes­ten. Van­af eind 2020 kan het deel aan de oost­zij­de van de A4 wor­den gebouwd. Met deze manier van wer­ken onder­vindt het ver­keer op de A4 geen hin­der van de werk­zaam­he­den. Medio 2021 zijn de lig­gers van de fly-overs gereed en kan wor­den gestart met het asfal­te­ren. De fly-overs wor­den eind 2022 in gebruik geno­men, wan­neer ook de N434 met geboor­de tun­nel klaar is.

De kolom­men geven al goed de con­tou­ren weer van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet. Tus­sen de kolom­men is fun­de­ring aan­ge­bracht (de wit­te ‘balk­jes’) voor de tij­de­lij­ke staal­con­struc­tie die hier wordt aan­ge­bracht om de lig­gers te kun­nen storten.