Bij het knoop­punt Hof­vliet slui­ten de A4 en de N434 straks op elkaar aan. De fly-overs vor­men hier de ver­bin­ding en het beton­werk en de afwer­king (zoals leu­ning­werk) hier­van zijn sinds afge­lo­pen zomer gereed. Je zou zeg­gen, een kwes­tie van aan­slui­ten en rij­den maar! Maar voor­dat er ver­keer over­heen kan moe­ten er nog best wat din­gen gebeuren. 

De komen­de tijd wordt hier ver­der gewerkt aan de inrich­ting, zoals het aan­bren­gen van kabels en lei­din­gen en het plaat­sen van ver­lich­tings­mas­ten. Ook wordt het grond­li­chaam geplaatst en begin vol­gend jaar vol­gen de voeg­over­gan­gen. Een voeg­over­gang is een voeg als over­gang van het beton naar rij­baan, om de wer­king van het beton op te vangen.

In de loop van 2022 wor­den de eer­ste twee lagen asfalt aan­ge­bracht, hier­in wor­den later de detec­tie­lus­sen gesle­pen waar­mee het ver­keer waar­ge­no­men kan wor­den. In het najaar van 2022 vol­gen dan dek­laag en de mar­ke­rin­gen. De inge­bruik­na­me van het knoop­punt loopt uiter­aard gelijk met de open­stel­ling van de Cor­bu­lo­tun­nel in 2023.

Een dik­ke en een dun­ne fly-over

Veel men­sen valt het op dat, als je op de A4 onder de fly-overs door­rijdt, de zui­de­lij­ke fly-over veel dik­ker is dan de noor­de­lij­ke. We ont­van­gen hier veel vra­gen over. Het kor­te ant­woord is omdat het ene deel een veel gro­te­re over­span­ning heeft dan de ande­re. De afstand tus­sen de twee steun­pun­ten is bij de zui­de­lij­ke fly-over veel lan­ger en daar­om is dit deel dik­ker uitgevoerd.

En voor de tech­ni­sche lief­heb­bers, het lan­ge ant­woord: De fly-over van de N434 rich­ting Amster­dam (KW20*), is een voor­ge­span­nen plaat­brug. De fly-over van Den Haag rich­ting de N434 (KW21) is een voor­ge­span­nen twee­cel­li­ge koker­lig­ger­brug. Ver­schil­len­de aspec­ten spe­len een rol bij het zwaar­de­re ont­werp (esthe­ti­sche eisen, boogstraal, etc.), maar door­slag­ge­vend is de over­span­ning: KW21 heeft flink gro­te­re over­span­nin­gen dan KW20 (65 meter vs. 46 meter). Bei­de kunst­wer­ken zijn in het werk voor­zien van voor­span­ning en er is dus efficiënt/​effectief met mate­ri­aal omge­gaan. KW21 oogt heel zwaar, maar is voor het groot­ste deel hol (koker­pro­fiel, gewichts­be­spa­ring). De gro­te­re con­struc­tie­hoog­te is nodig om effi­ci­ënt om te kun­nen gaan met de krach­ten en ver­vor­min­gen ten gevol­ge van het ver­keer. Ook bij KW20 is er aan gewichts­be­spa­ring gedaan (hol­le bui­zen inge­stort in het dek bij de gro­te­re overspanningen).

*KW staat voor kunst­werk. We num­me­ren ze om er mak­ke­lij­ker over te kun­nen com­mu­ni­ce­ren, zo weet ieder­een pre­cies over welk deel van het werk het gaat.