In juni wer­ken wij ver­der aan de laat­ste voor­be­rei­din­gen voor de sloop van het Ach­ter­weg­vi­a­duct. We schui­ven deze maand via een slin­ger de Tjal­ma­weg (ter hoog­te van het via­duct) een stuk­je op naar het zui­den en bou­wen de tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug (met trap­pen en een fiets­goot) over de N206

Slin­ger in de N206 ir. G. Tjalmaweg

Wij ver­leg­gen tij­de­lijk de rij­ba­nen van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg — in een slin­ger — naar het zui­den om vei­lig het via­duct te kun­nen slo­pen. Het ver­keer op de Tjal­ma­weg rijdt dan (tot de inge­bruik­na­me van de tij­de­lij­ke, noor­de­lij­ke, ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg) om de sloop­werk­zaam­he­den heen.

Nach­te­lij­ke afslui­ting Tjalmaweg

De slin­ger wordt in de nacht van woens­dag 9 juni (20.00 uur) op don­der­dag 10 juni (06.00 uur) aan­ge­slo­ten op de N206. Om deze werk­zaam­he­den op een vei­li­ge manier te kun­nen uit­voe­ren, is de Tjal­ma­weg deze nacht tus­sen de krui­sing met de Voor­scho­ter­weg en de roton­de bij de N441 afge­slo­ten voor ver­keer in bei­de rich­tin­gen. Het ver­keer rich­ting Lei­den en/​of Kat­wijk wordt dan omge­leid via de A44 en N444. Dit wordt met bor­den aangegeven.

Tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug met fietsgoot

We zet­ten in juni de tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug - net als de sta­len onder­bouw voor de brug - in elkaar op het werk­ter­rein naast de Kool­tuin­weg. Daar­voor wor­den eerst de pre­fab onder­de­len van de voet­gan­gers­brug aan­ge­voerd. Als laat­ste bou­wen we de trap­pen­to­rens bij de Ach­ter­weg en de Kooltuinweg.

De voet­gan­gers­brug heeft een trap met fiets­goot. Dit houdt in dat fiet­sers met de fiets aan de hand de trap op en af gaan. De voet­gan­gers­brug is daar­om niet toe­gan­ke­lijk voor alle soor­ten fiet­sen en min­der vali­den. De voet­gan­gers­brug is in gebruik tot en met de ople­ve­ring van de onge­lijk­vloer­se krui­sing Val­ken­burg Oost, naar ver­wach­ting eind 2022.

Bus­hal­tes 1 nacht niet bereikbaar

In ver­band met de werk­zaam­he­den is de Tjal­ma­weg in de nacht van woens­dag 9 juni 20.00 uur tot don­der­dag 10 juni 06.00 uur ook afge­slo­ten voor bus­sen. De bus­hal­tes ter hoog­te van het Ach­ter­weg­vi­a­duct zijn in deze peri­o­de niet bereik­baar, Arri­va stelt een omlei­dings­rou­te in, dit wordt in de bus­sen en op de bus­hal­tes aan­ge­ge­ven. Kijk voor meer infor­ma­tie op de web­si­te van Arri­va.

Omge­vings­hin­der

Tij­dens de werk­zaam­he­den kan hin­der onder­von­den wor­den van geluid, tril­lin­gen en licht. De werk­zaam­he­den vin­den over­dag plaats en deels ’s nachts. Bewo­ners in de direc­te omge­ving krij­gen hier­voor een brief van aan­ne­mer Boskalis.

Plan­ning*
  • Voor­be­rei­ding aan­slui­ting slin­ger N206: nach­ten van ma 7 t/​m do 10 juni 2021 (tus­sen 20.00 – 06.00 uur)
  • Slin­ger N206 ir. G. Tjal­ma­weg aan­slui­ten op Tjal­ma­weg: nacht van woe 9 - do 10 juni 2021
  • Slin­ger N206 ir. G. Tjal­ma­weg in gebruik: don­der­dag 10 juni 2021 06.00 uur
  • Tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug inhij­sen: dins­dag 6 juli 2021 (avond/​nacht)
  • Tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug in gebruik: uiter­lijk don­der­dag 8 juli 2021
  • Sloop Ach­ter­weg­vi­a­duct: don­der­dag­avond 8 juli 2021

*de plan­ning is onder voorbehoud

Meer infor­ma­tie

Over de werk­zaam­he­den voor de sloop van het Ach­ter­weg­vi­a­duct en de maat­re­ge­len voor het ver­keer plaat­sen we regel­ma­tig berich­ten en foto’s op de web­si­te, soci­al media en de Bou­w­App van aan­ne­mer Boskalis.