It giet oan! Een bij­zon­de­re mijl­paal: deze week is het vrie­zen in de tun­nel gestart. Op een acht­tal plek­ken wordt de onder­grond tus­sen de bei­de tun­nel­bui­zen bevro­ren. Hier­door kun­nen we de dwars­ver­bin­ding uit­gra­ven zon­der dat er grond­wa­ter de tun­nel instroomt.

In de afge­lo­pen maan­den heb­ben de bou­wers de vrieslan­sen aan­ge­bracht, waar nu het eer­ste pekel­wa­ter door­heen stroomt. Naar ver­wach­ting duurt het per dwars­ver­bin­ding een week of 6 tot­dat het hele grond­pak­ket bevro­ren is. De tem­pe­ra­tuur zakt dan tot onge­veer -35 gra­den Cel­ci­us. Dat hou­den we zeer nauw­keu­rig in de gaten. Hier­na hak­ken we het beton van de tun­nel­wand weg en star­ten we met het uit­gra­ven van de ver­bin­ding naar de ande­re tun­nel­buis. Er komen in totaal 8 dwars­ver­bin­din­gen die we maken met de vries­tech­niek. Daar­voor bren­gen we in totaal 2,5 kilo­me­ter aan vrieslan­sen aan in de grond tus­sen de bei­de tunnelbuizen.

Bekijk hier de foto’s waar het eer­ste ijs te zien is op de kop­pe­lin­gen van de slan­gen, die zor­gen voor de aan­voer van het ijs­kou­de pekelwater.

Foto’s: Fred Leeflang