Van­af mor­gen, 26 janu­a­ri, is ons infor­ma­tie­cen­trum weer hele­maal geo­pend! Het is nog wel nodig om hier­voor een afspraak te maken. Wij kij­ken er naar uit om je weer bij te pra­ten over het werk en om al jouw vra­gen over de Rijn­land­Rou­te te beantwoorden.

Reser­veer een bezoek

Wil je langs­ko­men? Maak een reser­ve­ring via: www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten. We wer­ken met tijd­slo­ten van 45 minu­ten. In een tijd­slot ver­zor­gen wij voor jou een rond­lei­ding, waar­bij we ver­tel­len wat er in de afge­lo­pen peri­o­de is gebeurd, wat we nog alle­maal gaan doen en we nemen je natuur­lijk mee naar ons uit­kijk­punt. We gaan niet het bouw­ter­rein op.

Maat­re­ge­len

Om de onder­lin­ge vei­li­ge afstand van 1,5 meter te waar­bor­gen mogen er maxi­maal 4 men­sen tege­lijk mee met een rond­lei­ding. Het dra­gen van een mond­kap­je in het infor­ma­tie­cen­trum is ver­plicht, als je zit mag je deze afdoen. Let op! Ook bij het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te is het ver­plicht om bij bin­nen­komst jouw coro­na­toe­gangs­be­wijs (QR-code) te laten zien. Het infor­ma­tie­cen­trum is zo inge­richt dat je ons vei­lig kunt bezoe­ken. Blijf thuis bij ver­koud­heids­klach­ten, als je al een reser­ve­ring hebt gemaakt kun je deze mak­ke­lijk via de beves­ti­ging annuleren.

We zijn geo­pend op de oor­spron­ke­lij­ke ope­nings­tij­den: woens­dag, vrij­dag en zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur.

Ons team is er klaar voor, we hopen je bin­nen­kort te mogen begroeten.