Gis­te­ren en van­daag is het eer­ste asfalt in de ver­diep­te lig­ging van de nieu­we Tjal­ma­weg aan­ge­bracht. We bren­gen aller­eerst de onder­ste twee lagen aan, die alle­bei 7 cm dik zijn. Dit gebeurt in com­par­ti­ment 1 tot en met 5 (tót de voet­gan­gers­brug). Deze week wordt de noor­de­lij­ke rij­baan geas­fal­teerd en vol­gen­de week de zui­de­lij­ke rijbaan.

Van com­par­ti­ment 1 tot en met com­par­ti­ment 5 is het nieu­we tra­cé onge­veer 750 meter lang en daar­in wordt over bei­de dagen zo’n 2600 ton asfalt gedraaid. Dat zijn ruim 100 vrachtwagens.

De tota­le asfalt­dik­te in de ver­diep­te lig­ging is 21cm. De boven­ste twee lagen van de ver­har­dings­con­struc­tie wor­den in het nieu­we jaar geas­fal­teerd, net voor open­stel­ling van de nieu­we Tjal­ma­weg, als de mees­te werk­zaam­he­den zijn afge­rond. De weg wordt dan van een dun­ne geluids­re­du­ce­ren­de dek­laag voorzien.

Het ver­se asfalt in de ver­diep­te lig­ging zorgt voor mooie plaat­jes van de Tjalmaweg!