Door het win­ter­weer in decem­ber kon­den helaas niet alle geplan­de werk­zaam­he­den voor de op- en afrit op de A44 wor­den uit­ge­voerd. De werk­zaam­he­den aan de A44 - rich­ting Amster­dam bij knoop­punt Omme­dijk - staan nu gepland op 16 t/​m 19 janu­a­ri 2018, waar­bij er ook ´s avonds en ´s nachts wordt gewerkt.

De werk­zaam­he­den
Vol­gens de hui­di­ge plan­ning star­ten de werk­zaam­he­den op dins­dag 16 janu­a­ri met het aan­bren­gen van de onder­laag van het asfalt. In de avond van dins­dag 16 janu­a­ri wordt gestart met het aan­bren­gen van de gelei­de­rail, waar­bij er ´s nachts wordt door­ge­werkt. Wan­neer het werk niet in 1 nacht kan wor­den afge­rond, wordt er in de avond en nacht van woens­dag 17 janu­a­ri ook gewerkt. Het aan­bren­gen van de gelei­de­rail kan geluids­hin­der ver­oor­za­ken. In de avond en nacht van don­der­dag 18 janu­a­ri wordt de boven­laag van het asfalt aan­ge­bracht. Hier­bij wordt de rech­ter­rij­strook afge­slo­ten voor ver­keer. Om het nieu­we asfalt goed aan te laten slui­ten, wordt een stuk­je van de boven­laag van de weg af gefreesd. De frees­werk­zaam­he­den kun­nen in de omge­ving hoor­baar zijn. Vrij­dag 19 janu­a­ri (dag, avond en nacht) is gere­ser­veerd voor even­tu­e­le uit­loop, bij­voor­beeld door weers­om­stan­dig­he­den, en afron­den­de werkzaamheden.

Inge­bruik­na­me op- en afrit bouwverkeer
Op maan­dag 22 janu­a­ri wordt de op- en afrit voor bouw­ver­keer in gebruik geno­men. Het bouw­ver­keer kan dan direct van­af de A44 de bouw­plaats berei­ken en omgekeerd.

Direct omwo­nen­den zijn geïn­for­meerd via een infor­ma­tie­brief.