Bij de Mees­lou­werplas, net voor­bij het Klimei­land in Vliet­land, heb­ben we deze maand de her­plant afge­rond. Voor de tij­de­lij­ke los­lo­ca­tie voor de Rijn­land­Rou­te is een deel van het groen bij aan­vang van de werk­zaam­he­den ver­wij­derd. Op deze los­lo­ca­tie werd per schip grond en zand aan­ge­voerd, om het wegen­net zoveel moge­lijk te ontlasten. 

Ook was de loca­tie in gebruik voor de her­in­rich­ting van de Mees­lou­werplas. Hier­voor is de afge­gra­ven grond uit de vlak­bij gele­gen boor­tun­nel gebruikt, wat ook weer veel vracht­wa­gens op de weg heeft gescheeld.

Nu de los­lo­ca­tie niet meer nodig is voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te is deze ont­man­teld en wordt de situ­a­tie weer her­steld door de aan­plant van bomen en strui­ken. De aan­plant is onder­ver­deeld in stru­weel, boom­vor­mers en bomen. De soor­ten waar­uit het assor­ti­ment bestaat zijn mei­doorn, slee­doorn, haze­laar, gel­der­se­roos, lijs­ter­bes, zwar­te els, zach­te berk, zomer­eik, win­ter­lin­de en fladderiep.