In de nacht van 25 op 26 juni star­ten we met hei­werk­zaam­he­den voor de por­ta­len op de A4 tus­sen de N14 en Vliet­land. In ver­band met de ver­bre­ding is het nodig om op een aan­tal plek­ken nieu­we fun­de­rin­gen te maken.

Plan­ning
Vol­gens de hui­di­ge plan­ning wer­ken we in de week van maan­dag 25 juni tot en met zater­dag 30 juni. Ook op 23 en 24 juli voe­ren we werk­zaam­he­den uit. Hier­on­der ziet u een over­zicht van de werk­tij­den en loca­ties. Van­uit Vliet­land rich­ting de N14/​Den Haag vin­den de werk­zaam­he­den plaats tus­sen hec­to­me­ter­paal 37.550 en 43.600. In de tegen­over­ge­stel­de rich­ting van de N14 naar Vliet­land tus­sen hec­to­me­ter­paal 43.600 en 37.550.

HM 38.490 en 40.700    In de nach­ten van maan­dag 25 juni en dins­dag 26 juni
HM 42.190     In de nach­ten van woens­dag 27 juni en zater­dag 30 juni
HM 43.085 en 43.385     In de nach­ten van don­der­dag 28 juni en vrij­dag 29 juni
HM 38.010     In de nach­ten van maan­dag 23 juli en dins­dag 24 juli

Nieu­we infor­ma­tie op maan­dag 2 juli: Een van de fun­de­rings­pa­len voor por­taal 43.385 (thv de Nieuwstraat) kon afge­lo­pen vrij­dag­nacht door onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den in de onder­grond helaas niet wor­den aan­ge­bracht. Hier­door kon in die­zelf­de nacht de fun­de­ring voor het por­taal een stuk­je ver­der­op (HMP 43.085 thv Het Hert) niet vol­le­dig wor­den vol­tooid. De twee fun­de­rings­pa­len die nog moe­ten, wor­den dins­dag­nacht (nacht van 3 op 4 juli) aan­ge­bracht. In nor­ma­le omstan­dig­he­den, waar we van­uit gaan, neemt dit werk onge­veer 30 minu­ten per paal in beslag. Er wordt gewerkt tus­sen 00.00 en 04.00 uur. Voor het por­taal thv HMP 43.385/Nieuwstraat zal een ande­re loca­tie moe­ten wor­den gezocht. Naar ver­wach­ting wordt dit werk voor na de zomer inge­pland, de omge­ving krijgt hier­over nog nader bericht. 

Werk­tij­den
Er wordt in totaal 8 avonden/​nachten gewerkt tus­sen 20.00 uur en 5.30 uur. Het hei­en start rond 23.00 uur en duurt tot cir­ca 2.00 uur. Voor 23.00 uur en na 2.00 uur vin­den er voor­be­rei­den­de en afron­den­de werk­zaam­he­den plaats. Van­we­ge beperk­te werk­ruim­te en het voor­ko­men van (extra) ver­keers­hin­der wor­den de werk­zaam­he­den in de avond na de spits en in de nacht uit­ge­voerd. Het hei­en kan hoor­baar zijn in de omgeving.