Op 17 decem­ber star­ten we met hei­werk­zaam­he­den voor het nieu­we knoop­punt Hof­vliet. Het gaat om het hei­en van de fun­de­rings­pa­len van de 11 steun­pun­ten voor de fly-overs. Het hei­werk duurt onge­veer 1 week per steun­punt, 11 weken in totaal. Tij­dens de feest­da­gen­pe­ri­o­de wordt er niet geheid.

Werk­tij­den heiwerkzaamheden
Er wordt gewerkt op maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 7.00 en 19.00 uur, met een uit­loop op zater­dag. Tij­dens de feest­da­gen­pe­ri­o­de, van 22 decem­ber t/​m 6 janu­a­ri, wor­den er geen hei­werk­zaam­he­den verricht.

Toe­kom­sti­ge situ­a­tie. Klik voor een vergroting


Tij­de­lij­ke ver­leg­ging rij­ba­nen A4

Om de steun­pun­ten van de fly-overs aan weers­zij­den van de toe­kom­sti­ge A4 te kun­nen rea­li­se­ren, moet er werk­ruim­te wor­den gecre­ëerd. Hier­voor wordt op de A4 de mid­den­berm ter plaat­se van het nieu­we knoop­punt over een leng­te van ruim 1 kilo­me­ter geas­fal­teerd en schui­ven de 3 rij­stro­ken rich­ting Den Haag een stuk­je op, tegen de rij­baan rich­ting Amster­dam aan. Deze situ­a­tie duurt onge­veer een jaar.

Hei­werk­zaam­he­den palen­ma­tras afgerond
De hei­werk­zaam­he­den voor het palen­ma­tras zijn enke­le weken gele­den afge­rond. Dat waren 2.500 hei­pa­len voor de ver­bin­ding tus­sen de fly-overs en de tun­nel­toe­rit voor de nieu­we N434.

De omge­ving Vliet­weg in Lei­den en een deel van Voor­scho­ten heeft een infor­ma­tie­brief ont­van­gen over deze werkzaamheden.