Van­avond en van­nacht vin­den er hei­werk­zaam­he­den plaats voor het nieu­we knoop­punt Hof­vliet. Het gaat om de laat­ste 4 hei­pa­len voor het steun­punt dat zich direct naast de A4 bevindt.

Oor­spron­ke­lijk had­den wij voor­zien deze hei­werk­zaam­he­den over­dag uit te voe­ren. Hoe­wel er vol­gens de vei­lig­heids­norm  vol­doen­de afstand is tot de A4, is bij het opbou­wen van de kraan ter plaat­se gecon­sta­teerd dat het niet ver­ant­woord is om deze werk­zaam­he­den uit te voe­ren ter­wijl het ver­keer van de meest recht­se rij­baan gebruik maakt. Op deze loca­tie is ook geen vlucht­strook aan­we­zig. Van­daar dat moet wor­den uit­ge­we­ken naar de avond/​nacht, omdat het over­dag niet is toe­ge­staan een rij­baan van de A4 af te sluiten.

Het gaat om 3 hei­pa­len die naar ver­wach­ting tus­sen 22.00 en 00.00u wor­den aan­ge­bracht, ver­vol­gens wordt de machi­ne ver­plaatst en wordt de laat­ste paal aan­ge­bracht. We ver­wach­ten dat dit niet later dan 02.00/03.00u gebeurt. Omdat het rela­tief kor­te hei­pa­len zijn, wordt er per paal naar ver­wach­ting zo’n 15 tot 20 minu­ten geheid.