Op woens­dag 14 febru­a­ri star­ten de werk­zaam­he­den voor de fun­de­ring voor de ver­bre­ding van het bestaan­de via­duct over de Meer­bur­ger­wa­te­ring bij afrit 7 (Zoe­ter­wou­de) op de A4 van­uit Den Haag.

De werk­zaam­he­den
De werk­zaam­he­den bestaan uit het hei­en van beton­nen fun­de­rings­pa­len voor de land­hoof­den en de steun­pun­ten van het via­duct. Daar­naast wor­den er hulp­con­struc­ties aan­ge­bracht bij de kade­muur, ter onder­steu­ning van de machi­ne die van­af de hulp­con­struc­ties de palen in de grond aan­brengt. Voor deze hulp­con­struc­tie wor­den er sta­len buis­pa­len de grond inge­trild. De werk­zaam­he­den voor de fun­de­ring duren naar ver­wach­ting tot eind maart. Daar­na wordt het via­duct afgebouwd.

Het hei­en van de fun­de­rings­pa­len en het intril­len van de sta­len buis­pa­len kan hoor­baar zijn in de omge­ving, ech­ter dit gebeurt niet con­ti­nu. Tus­sen­tijds moet de machi­ne ook wor­den ver­plaatst op het bouw­ter­rein en van de ene kant van het water naar de ande­re kant. De stan­daard werk­tij­den zijn van 07.00 tot 19.00 uur.

Omwo­nen­den heb­ben een brief ontvangen.

De eer­ste paal gaat de grond in.