*Let op dit nieuws­be­richt is aan­ge­past. In deze nieu­we ver­sie is de plan­ning aan­ge­past. Het werk is met ca. 2 weken opge­scho­ven en start nu rond 20 november.

Van­af ca. 20 novem­ber star­ten we met het twee­de deel van de hei­werk­zaam­he­den voor het knoop­punt Hof­vliet bij de A4.

Het nieu­we knoop­punt zorgt straks voor de ver­bin­ding tus­sen de A4 en de nieu­we N434 met geboor­de tun­nel. We bou­wen knoop­punt Hof­vliet grof­weg in 2 delen. Het eer­ste deel van de fly-overs is nu klaar en in de afge­lo­pen maan­den heb­ben we de rij­ba­nen ver­legd naar de defi­ni­tie­ve loca­tie. Het ver­keer rijdt nu onder de fly-overs door. Door­dat de rij­baan nu is opge­scho­ven, heb­ben we aan de oost­zij­de ruim­te om de fly-overs ver­der af te bouwen.

De werk­zaam­he­den

Voor de fun­de­ring van het twee­de deel van de fly-overs moe­ten er nog ca. 700 palen wor­den geheid. We star­ten hier­mee rond ca. 20 novem­ber 2020 en we ver­wach­ten medio febru­a­ri 2021 klaar te zijn. In de feest­da­gen­pe­ri­o­de wordt er niet gewerkt. Het hei­en van de fun­de­rings­pa­len kan hoor­baar zijn in de omgeving.

Door­kijk werkzaamheden

Net als bij de bouw van de eer­ste fase, zul­len we na het aan­bren­gen van de fun­de­rings­pa­len de sta­len onder­steu­nings­con­struc­tie opbou­wen. Deze dient ter onder­steu­ning van de hou­ten bekis­ting, waar­in het beton van de fly-overs wordt gestort.