Maar liefst een half mil­joen kuub zand trans­por­teer­de Comol5 de afge­lo­pen maan­den naar de Rijn­land­Rou­te. Een mijl­paal voor de men­sen die wer­ken aan de nieu­we weg­ver­bin­ding tus­sen de A4 en de A44. De zand­trans­por­ten vin­den zoveel moge­lijk plaats via het water. “We kie­zen er bewust voor om trans­port op de weg zoveel moge­lijk te beper­ken. Tot nu toe is 85% van het zand per schip aan­ge­le­verd”, aldus Robert de Haas, pro­ject­di­rec­teur bij Comol5.

Aan bei­de kan­ten van het tra­cé is zand aan­ge­bracht. Het groot­ste gedeel­te is ver­voerd naar de oost­zij­de van het pro­ject voor de ver­bre­ding van de A4, de voor­be­las­ting van de start­schacht naar de boor­tun­nel, het infor­ma­tie­cen­trum, de bouw­ke­ten en de bouw­weg naar de start­schacht. Aan de west­zij­de wordt het zand gebruikt voor de ver­bre­ding van de A44, de voor­be­las­ting van het nieu­we trans­fe­ri­um, de bouw­ke­ten, de ont­vangst­schacht van de boor­tun­nel en de aan­slui­ting van de Wil­lem Eint­ho­ven­straat op de N206.

Nog cir­ca 330.000 m³ zand
Comol5 zal tot en met het najaar van 2020 nog cir­ca 330.000 m³ zand ver­sche­pen en trans­por­te­ren naar het gebied. Robert de Haas: “Deze hoe­veel­he­den zijn nodig om te vol­doen aan de stren­ge zet­tings­ei­sen ter voor­ko­ming van ver­zak­kin­gen. Door de slap­pe veen­gron­den in Zuid-Hol­land is dat een uit­da­ging. Op som­mi­ge plek­ken zagen we het 4 meter gestor­te zand al inklin­ken tot 3 meter.”

Ver­keer in de spits
De sche­pen van Comol5 pas­se­ren geen brug­gen tij­dens de spits. Tij­dens regu­lie­re brug­ope­nin­gen in de spits varen de boten wel mee met even­tu­eel ander scheep­vaart­ver­keer waar­voor het half­uurs­re­gime geldt. Het ver­keer over de weg onder­vindt hier­door tij­dens de druk­ke­re tijd­stip­pen geen extra hin­der van ons scheepvaartverkeer.