De pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft het eer­ste deel van de Rijn­land­Rou­te defi­ni­tief gegund aan aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5. De over­een­komst hier­voor is maan­dag 30 janu­a­ri onder­te­kend. Comol5 wordt ver­ant­woor­de­lijk voor de ombouw van knoop­punt Lei­den West, de bouw van de nieu­we N434 met geboor­de tun­nel en de aan­pas­sin­gen aan de A4 en de A44 ten behoe­ve van de Rijn­land­Rou­te. Tevens wordt de aan­ne­mers­com­bi­na­tie ver­ant­woor­de­lijk voor het 15-jarig onder­houd van de N434.

Infor­ma­tie over werk­zaam­he­den, zoals de plan­ning, wordt naar ver­wach­ting medio 2017 bekend.

De aan­ne­mers­com­bi­na­tie gaat nu eerst aan de slag met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zoals het maken van een bouw­ont­werp. Plan­ning is dat Comol5 het door hun te bou­wen deel voor eind 2022 afrondt.

Tot en met maan­dag 9 janu­a­ri jl. kon­den de niet geko­zen par­tij­en bezwaar maken tegen de voor­lo­pi­ge gun­ning, tij­dens de zoge­noem­de Alca­tel-ter­mijn. Dit is niet gebeurd; de gun­ning is der­hal­ve definitief.

Comol5

De aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 is een samen­wer­king van Neder­land­se en Fran­se bedrij­ven. Comol5 bestaat uit de TBI onder­ne­min­gen Mobi­lis B.V en Croonwolter&dros B.V., VINCI Con­struc­ti­on Grands Pro­jets SAS en DEME Infra Mari­ne Con­trac­tors B.V.

De com­bi­nan­ten heb­ben veel erva­ring met het bou­wen van infra­struc­tuur en het maken van tun­nels in het bij­zon­der en zijn eer­der betrok­ken geweest bij de bouw van de Coen­tun­nel, de spoor­tun­nel Delft, de duplex­tun­nel (geboor­de dub­bel­deks­tun­nel) in A86 bij Parijs en tal van ande­re werken.

Rijn­land­Rou­te

De Rijn­land­Rou­te is een nieu­we weg van Kat­wijk, via de A44, naar de A4 bij Lei­den. De weg lost hui­di­ge knel­pun­ten op en draagt bij aan een bete­re door­stro­ming in de regio Hol­land Rijn­land, met name rond­om Lei­den en Kat­wijk. De Rijn­land­Rou­te wordt gere­a­li­seerd door de pro­vin­cie in samen­wer­king met Rijks­wa­ter­staat. Ook de aan­lig­gen­de gemeen­ten zijn inten­sief bij de weg betrokken.

Samen­wer­king Rijkswaterstaat

De samen­wer­king met Rijks­wa­ter­staat is uniek omdat dit geza­men­lij­ke pro­ject de com­pe­ten­ties en kwa­li­tei­ten van bei­de over­he­den bun­delt. Op ver­zoek van de pro­vin­cie heeft Rijks­wa­ter­staat de rol van aan­be­ste­den­de dienst op zich geno­men voor dit deel van de RijnlandRoute.