De pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft de aan­pas­sing van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, het twee­de pro­ject­deel van de Rijn­land­Rou­te, defi­ni­tief gegund aan aan­ne­mer Boskalis.

Sco­pe van het project

Bos­ka­lis Neder­land wordt ver­ant­woor­de­lijk voor:

  • de ver­bre­ding en gedeel­te­lij­ke ver­die­ping van de Tjalmaweg;
  • de bouw van 2 nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen voor de ont­slui­ting van woning­bouw­lo­ca­tie Valkenburg;
  • de ver­bre­ding van de Torenvlietbrug;
  • de kwa­li­teits­ver­be­te­ring en nieu­we inrich­ting Park­strook langs de Tjal­ma­weg inclu­sief opwaar­de­ring fiets­pad in de park­strook tot snelfietsroute;
  • de aan­leg van een roton­de bij de krui­sing Torenvlietslaan/​Voorschoterweg voor de aan­slui­ting van Val­ken­burg op de Tjalmaweg.

Bos­ka­lis voert daar­naast het 10-jarig onder­houd van de Tjal­ma­weg uit (afron­ding voor­jaar 2032).

Geen bezwaar tij­dens Alcatel-termijn

Op vrij­dag 5 april jl. werd het voor­ne­men tot gun­ning bekend gemaakt. Tot en met 25 april 2019 kon­den de niet geko­zen par­tij­en bezwaar maken tegen de voor­lo­pi­ge gun­ning, tij­dens de zoge­noem­de Alca­tel-ter­mijn. Dat is niet gebeurd; de gun­ning is daar­om definitief.

Voor­be­rei­ding en planning

Bos­ka­lis gaat nu eerst aan de slag met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zoals het maken van een ont­werp en het klaar maken van het bouw­ter­rein. Infor­ma­tie over het ont­werp, de plan­ning en de werk­zaam­he­den van de Tjal­ma­weg wordt nog voor de zomer bekend gemaakt tij­dens een infor­ma­tie­avond, waar­bij Bos­ka­lis zich aan de omge­ving voor­stelt. Daar­op volgt een serie bij­een­kom­sten, waar­bij Bos­ka­lis de omge­ving vraagt op onder­de­len mee te den­ken. De plan­ning is dat Bos­ka­lis de werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg medio 2022 afrondt.

Bos­ka­lis

Bos­ka­lis Neder­land werkt aan infra­struc­tu­re­le pro­jec­ten op land en water in Neder­land. Kern­ac­ti­vi­tei­ten zijn het aan­leg­gen en onder­houd van havens, aan­win­nen van land, bescher­ming van kus­ten en oevers en de aan­leg van dro­ge infra­struc­tuur zoals grond­werk en de aan­leg en onder­houd van onder ande­re (snel)wegen, via­duc­ten en aqua­duc­ten. Bos­ka­lis heeft onder ande­re recent de recon­struc­tie van de N444 uit­ge­voerd en is betrok­ken geweest bij de weguit­brei­ding A1/​A6 Die­men – Almere.

Tjal­ma­weg onder­deel RijnlandRoute

De Rijn­land­Rou­te bestaat uit 3 deel­pro­jec­ten. De werk­zaam­he­den aan het eer­ste pro­ject, de N434, zijn al vol­op in uit­voe­ring. De N206 ir. G. Tjal­ma­weg is het twee­de pro­ject dat in uit­voe­ring gaat. De pro­vin­cie is bezig met de voor­be­rei­ding van de aan­be­ste­ding van pro­ject N206 Euro­pa­weg in Lei­den. Het stre­ven is om de Rijn­land­Rou­te voor eind 2022 afge­rond te hebben.