In de week van 17 janu­a­ri star­ten we met het terug bren­gen van het groen langs de A44 bij de Hade­wy­ch­laan. Er wor­den strui­ken en bomen geplant, waar­on­der de win­ter­eik, de vel­des­doorn en de zach­te berk. De bomen en strui­ken wor­den in delen gele­verd en geplant. De reden daar­voor is dat het weer tij­dens dit sei­zoen onze­ker is, en met vorst kan er niet wor­den geplant. Steeds wan­neer er weer een deel is geplant en het weer laat het toe, kan de vol­gen­de lading wor­den gele­verd. Naar ver­wach­ting is het plan­ten op deze loca­tie eind febru­a­ri gereed.

Inpas­sings­plan A44/​ Ste­vens­hof

Door de ver­bre­ding van de A44 komt de snel­weg dich­ter­bij. Dank­zij het 6 meter hoge geluids­scherm wordt het toch stil­ler dan in de oude situ­a­tie. Om dat hoge scherm aan het zicht te ont­trek­ken voor omwo­nen­den, wordt het scherm inge­plant met bomen en strui­ken van ver­schil­len­de hoog­tes, direct bij aan­plant. Deze beplan­tings­strook met heel diver­se soor­ten is aan­trek­ke­lijk voor vogels, insec­ten en klei­ne zoog­die­ren. Ook dient de bos­rand als vlieg­rou­te voor vleer­mui­zen. Naast bomen en strui­ken wor­den er ‘boom­vor­mers’ aan­ge­plant. Dat zijn plan­ten die in een struik­vorm wor­den aan­ge­plant, maar kun­nen door­groei­en tot bomen als ze vol­doen­de tijd en ruim­te krijgen.

Meer weten over de groen­com­pen­sa­tie en de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing? Lees er alles over op de pagi­na flo­ra.