De Cor­bu­lo­tun­nel ver­bindt straks de A4 met de A44. Behal­ve snel moet die ver­bin­ding ook vei­lig zijn. De hulp­dien­sten spe­len daar­bij een belang­rij­ke rol. Als er een inci­dent of cala­mi­teit is, moe­ten zij snel ter plaat­se zijn. De brand­weer, GHOR*, poli­tie en betrok­ken gemeen­ten berei­den zich hier goed op voor. Ze doen dat bin­nen het samen­wer­kings­ver­band Vei­lig­heids­re­gio Hol­lands Mid­den. Ilse Goos­sens is daar Pro­gram­ma mana­ger Rijn­land­Rou­te. Zij ver­telt wat daar bij komt kijken.

Op de web­si­te van de Vei­lig­heids­re­gio Hol­lands Mid­den staat het hel­der beschre­ven: ‘poli­tie, brand­weer, GHOR en de 18 gemeen­ten berei­den zich samen met part­ners voor op risico’s, ram­pen en cri­ses. Bij­voor­beeld door in een vroeg sta­di­um mee te den­ken bij ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen zoals de aan­leg van wegen.’

Waar den­ken jul­lie over mee bij de Corbulotunnel?

De tun­nel ligt voor het groot­se deel op het grond­ge­bied van Lei­den en Voor­scho­ten. Lei­den is aan­ge­we­zen als bevoegd gezag. Onze rol is om Lei­den te advi­se­ren over de vei­lig­heid. Dat ver­taalt zich in zoge­naam­de klant­ei­sen, waar de tun­nel aan moet vol­doen. Het gaat dan om vra­gen als: hoe­veel vlucht­deu­ren moe­ten erin, hoe is de tun­nel bij een inci­dent of cala­mi­teit bereik­baar voor de hulp­dien­sten, hoe kun­nen zij in der­ge­lij­ke geval­len van­uit de tun­nel communiceren?”

En zijn al die eisen inder­daad meegenomen?

Voor het over­gro­te deel wel. Dat gebeurt alle­maal in goe­de samen­wer­king met betrok­ke­nen zoals de gemeen­te, maar ook de aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5, de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de onaf­han­ke­lij­ke vei­lig­heids­be­amb­te. We zit­ten met elkaar in het samen­wer­king­s­a­te­lier, waar­in we alles regel­ma­tig bespre­ken en monitoren.”

Waren jul­lie al vroeg bij het pro­ject betrokken?

Uiter­aard, want ook tij­dens de aller­eer­ste bouw­werk­zaam­he­den geldt: als er iets gebeurt, wil­len wij zo snel moge­lijk ter plaat­se zijn. Dus we heb­ben steeds con­tact onder­hou­den over de loca­ties van het werk en hoe wij daar ter plaat­se kon­den komen in geval van nood.”

Loopt alles vol­gens planning?

We zit­ten nu in de fase van de open­stel­lings­ver­gun­ning voor de tun­nel. Daar leve­ren we input voor. Boven­dien is het daar­voor nodig dat ieder­een goed getraind wordt. Dat noe­men we OTO: oplei­den, trai­nen en oefe­nen. Daar heb­ben we spe­ci­a­le e-learning modu­les voor ont­wik­keld. Men­sen van onder meer brand­weer, ambu­lan­ces, poli­tie en ande­ren kun­nen daar­mee ken­nis maken met de tun­nel. Ze leren wat ze bij inci­den­ten en cala­mi­tei­ten kun­nen ver­wach­ten en hoe ze daar­op moe­ten rea­ge­ren. Daar­naast gaan we met vir­tu­al rea­li­ty der­ge­lij­ke situ­a­ties naboot­sen. Dan kun je oefe­nen zon­der dat je de tun­nel hoeft af te slui­ten. En er komt voor de ope­ning nog een gro­te eind­oe­fe­ning, met alle hulp­dien­sten. Die speelt zich wel echt af in de tunnel.”

En daar­na zijn jul­lie klaar?

Eigen­lijk zijn we nooit klaar. Want als de tun­nel een­maal open is, blij­ven we als Vei­lig­heids­re­gio betrok­ken bij het beheer. Het is belang­rijk om de vin­ger aan de pols te hou­den. Gaat alles op het gebied van vei­lig­heid goed, en zo niet hoe ver­be­te­ren we dat?

Wat maakt dit pro­ject voor jul­lie bijzonder?

Het is voor het eerst dat we in onze regio een infra­struc­tu­reel pro­ject heb­ben dat zo diep onder de grond geboord is. Dat stelt meer eisen aan de vei­lig­heid dan als de weg gewoon boven de grond had gelegen.”

Als de tun­nel straks klaar is, wat heeft de Vei­lig­heids­re­gio Hol­lands Mid­den dan voor de auto­mo­bi­lis­ten gedaan?

Wij zeg­gen altijd: 100% vei­lig­heid heb je nooit. Maar als Vei­lig­heids­re­gio is het ons doel om de vei­lig­heid te opti­ma­li­se­ren. Het moet een vei­li­ge tun­nel zijn. Daar doen we alles aan.”

Ver­der lezen?

Dit inter­view is onder­deel van een reeks inter­views over de tun­nel­tech­niek bij de Rijn­land­Rou­te. Lees alle inter­views in het boek­je ‘Ploe­gen­tijd­rit in tun­nel­tech­niek’.

*GHOR staat voor: Genees­kun­di­ge Hulp­ver­le­nings­or­ga­ni­sa­tie in de Regio, kort gezegd de ambulancediensten.