Gede­pu­teer­de Fre­de­rik Zeven­ber­gen van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en wet­hou­der Gerard Mos­tert van de gemeen­te Kat­wijk open­den samen met Men­no van der Ploeg, direc­teur pro­jec­ten van Bos­ka­lis Neder­land, de park­strook inclu­sief de nieu­we door­fiets­rou­te langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Gede­pu­teer­de Zeven­ber­gen: “Met het nieu­we fiets­pad langs de Tjal­ma­weg als scha­kel is de nieu­we door­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Kat­wijk com­pleet. Wij zijn blij met het prach­ti­ge resul­taat.

Ope­ning

Twee kin­de­ren uit de omge­ving, Abi­gail en Seth (11 jaar) brach­ten met het nieu­we trek­pon­tje over de ver­bre­de water­gang in de park­strook een gro­te schaar naar de over­kant. Met deze schaar knip­ten de bestuur­ders het lint bij de fiets­brug door om daar­mee de park­strook en de door­fiets­rou­te Lei­den-Kat­wijk offi­ci­eel te ope­nen. Samen met ver­te­gen­woor­di­gers van wijk­ra­den en de fiet­sers­bond, vrij­wil­li­gers van “Fiets­maatjes Kat­wijk” en aan­we­zi­ge geno­dig­den en bewo­ners fiet­sten zij een stuk­je over het nieu­we doorfietspad.

Inrich­ting van de parkstrook

De park­strook is zo inge­richt, dat bewo­ners en kin­de­ren er kun­nen recre­ë­ren, wan­de­len, ont­moe­ten en spe­len. Aan­ne­mer Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land heb­ben bewo­ners in de omge­ving betrok­ken bij de inrich­tings­plan­nen voor de park­strook. Wet­hou­der Mos­tert: “De park­strook is een prach­ti­ge groe­ne zone gewor­den tus­sen de wonin­gen en de nieu­we Tjal­ma­weg, een aan­winst voor de leef­baar­heid in de wijk. Het nieu­we fiets­pad zorgt niet alleen voor een vei­li­ge en snel­le fiets­ver­bin­ding tus­sen Lei­den en Kat­wijk aan Zee, maar zal ook lokaal echt iets gaan bete­ke­nen voor de mobiliteit.”

Stijn Koole van BoschSlab­bers Land­schaps­ar­chi­tec­ten vult aan: “De park­strook is bedoeld om te bele­ven, te bewe­gen en te ont­span­nen. We heb­ben daar­om geko­zen voor veel vari­a­tie in sfeer, rou­tes en door diver­se boom­soor­ten en plek­ken voor avon­tuur­lijk spe­len toe te passen.”
Aan­ne­mer Bos­ka­lis bouw­de het nieu­we fiets­pad op de fun­de­ring van de tij­de­lij­ke N206. Ook de voor­be­las­ting voor de fun­de­ring van het Broek­weg­vi­a­duct in de park­strook is mee­ge­no­men in het werk. Van der Ploeg licht toe: “We heb­ben hard gewerkt om nu, voor de zomer­va­kan­tie, klaar te zijn. Ik wil hier­bij graag de omwo­nen­den bedan­ken voor hun geduld en voor het omfietsen.”

Waar­de­ring arche­o­lo­gisch erfgoed

Langs de Tjal­ma­weg maken we het arche­o­lo­gisch erf­goed op ver­schil­len de manie­ren zicht­baar en beleef­baar. Naast via­duct Val­ken­burg-Oost (Prae­to­ri­um Agrip­pi­nae) is het “Limes­plein” op Romein­se wij­ze inge­richt met een water­par­tij met twee rij­en hou­ten palen en een schel­pen­pak­ket ertus­sen. Het is een ver­beel­ding van de Romein­se wegen uit de twee­de eeuw na Chris­tus, zoals aan­ge­trof­fen bij arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen. De fun­de­rings­pa­len zijn aan­ge­bracht op exact dezelf­de plek als waar in 100 na Chris­tus een Romein­se weg lag. In de fiets­on­der­door­gang naast het via­duct wordt een vitri­ne gevuld met voor­wer­pen gemaakt van het 2000 jaar gele­den gebruik­te hout.

Nieu­we door­fiets­rou­te Leiden-Katwijk

Het bre­de fiets­pad langs de Tjal­ma­weg is de ont­bre­ken­de scha­kel van de nieu­we door­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Kat­wijk. Je fietst nu com­for­ta­bel langs de Tjal­ma­weg, door de nieu­we fiets­on­der­door­gang bij via­duct Val­ken­burg-Oost en over de Toren­vliet­brug naar de nieu­we fiets­tun­nel bij Lei­den-West. Deze fiets­tun­nel is een belang­rijk onder­deel van deze door­fiets­rou­te en werd ook bin­nen de Rijn­land­Rou­te aan­ge­legd. De door­fiets­rou­te sluit in Lei­den aan op het bre­de fiets­pad langs de Ples­man­laan. Dat fiets­pad is eer­der door de gemeen­te Lei­den aan­ge­legd, de pro­vin­cie heeft hier finan­ci­eel aan bijgedragen.
Door­fiets­rou­tes zijn bre­de, vei­li­ge en com­for­ta­be­le fiets­pa­den die dor­pen en ste­den met elkaar ver­bin­den. Bewo­ners en bezoe­kers van dit gebied kun­nen nu mak­ke­lijk kie­zen wel­ke type ver­voer het bes­te bij een rit­je past: de auto of de fiets.

Infor­ma­tie inrich­ting parkstrook

Meer infor­ma­tie over het ont­werp en de inrich­ting van de park­strook lees je op onze web­si­te. Daar vind je ook een over­zicht van de gras­sen, krui­den, strui­ken, hagen en bomen die in de park­strook zijn of wor­den aangeplant.

Afron­ding parkstrook

In novem­ber volgt nog de aan­plant van bomen, omdat de wor­tels van de bomen in de herfst beter aanslaan.