De bouw­stof Beau­mix, die is toe­ge­past bij de aan­leg van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, vol­doet aan de wet­te­lij­ke eisen en is door aan­ne­mer Bos­ka­lis recht­ma­tig toe­ge­past. Dat blijkt uit twee onder­zoe­ken die onlangs zijn uit­ge­voerd: het onder­zoek naar de aan­we­zig­heid en het gehal­te zwa­re meta­len (waar­on­der anti­moon), anio­nen (zou­ten en zuren) en de stof PAK in de toe­ge­pas­te Beau­mix en het keten­on­der­zoek van pro­duc­tie tot en met trans­port van Beaumix.

Onder­zoek bevoegd gezag

De pro­vin­cie heeft van­uit haar rol als bevoegd gezag voor de Wet bodem­be­scher­ming, samen met de gemeen­te Kat­wijk, opdracht gege­ven aan de Omge­vings­dienst West-Hol­land om de bouw­stof te onder­zoe­ken. Aan­lei­ding was het feit dat door omwo­nen­den in de Beau­mix ver­bran­de bat­te­rij­en en plas­tics waren aan­ge­trof­fen. Het doel was erach­ter te komen of de bouw­stof vol­doet aan de gel­den­de wet- en regel­ge­ving. Onaf­han­ke­lijk inge­ni­eurs­bu­reau Antea heeft onder­zoek gedaan naar de aan­we­zig­heid van zwa­re meta­len (waar­on­der anti­moon), anio­nen (zou­ten en zuren) en de stof PAK in de Beaumix.

De con­clu­sie van het onder­zoek is dat de bouw­stof Beau­mix, gebruikt bij de aan­leg van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk, vol­doet aan de wet­te­lij­ke eisen en door aan­ne­mer Bos­ka­lis recht­ma­tig is toe­ge­past. Dat bete­kent dat de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­te Kat­wijk niet hand­ha­vend zul­len optre­den. Meer over dit onder­zoek lees je in het nieuws­be­richt van de pro­vin­cie Zuid-Holland.

Keten­on­der­zoek: pro­ces van pro­duc­tie­op­slag en trans­port Beaumix

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft van­uit haar rol als opdracht­ge­ver keten­on­der­zoek (een audit) laten uit­voe­ren naar het hele pro­ces van pro­duc­tie, opslag en trans­port van de Beau­mix die bij de Tjal­ma­weg is gebruikt. Het onder­zoek is uit­ge­voerd door onaf­han­ke­lij­ke onder­zoe­kers, waar­on­der twee spe­ci­a­lis­ten op het gebied van regel­ge­ving voor de pro­duc­tie van cir­cu­lai­re bouw­stof­fen als Beau­mix. Het doel van dit keten­on­der­zoek was om te con­tro­le­ren of het pro­ces voor opslag, pro­duc­tie en trans­port van de Beau­mix, zoals die is toe­ge­past bij de Tjal­ma­weg, cor­rect is uit­ge­voerd, vol­doet aan de gel­den­de wet- en regel­ge­ving en dat alle kwa­li­teits­pro­ces­sen juist zijn doorlopen.

Het autit­team richt­te zich op de vraag of de bedrij­ven aan­toon­baar kun­nen maken dat zij bij de pro­duc­tie en trans­port van Beau­mix heb­ben gehan­deld vol­gens de gel­den­de wet- en regelgeving.

De con­clu­sie uit het keten­on­der­zoek is dat de Beau­mix die toe­ge­past is op de Tjal­ma­weg het pro­ces cor­rect heeft door­lo­pen. De pro­ces­sen vol­doen aan de eisen op het gebied van wet- en regelgeving.

Wat bete­ke­nen de uit­kom­sten voor het project?

Voor het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg bete­kent dit dat het pro­ject zon­der aan­vul­len­de maat­re­ge­len wordt voort­ge­zet. Aan­ne­mer Bos­ka­lis zal in augustus/​september 2021 nieu­we Beau­mix ten behoe­ve van het pro­ject aan­voe­ren en toepassen.

Toe­pas­sing bouwstoffen

Over­he­den heb­ben met het bedrijfs­le­ven afspra­ken gemaakt over het terug­drin­gen van win­ning en gebruik van bouw­stof­fen, zoals zand. Voor de wegen­bouw zijn deze afspra­ken bij­voor­beeld vast­ge­legd in de Green Deal GWW. De over­heid heeft ver­der afge­spro­ken dat het gebruik van gere­cy­cle­de bouw­stof­fen aan­ge­moe­digd wordt.

Meer infor­ma­tie en vragen
  • Onder­zoek aan­we­zig­heid en gehal­te zwa­re metalen
    Meer infor­ma­tie over de onder­zoeks­re­sul­ta­ten “rap­por­ta­ge hand­ha­vings­keu­ring d.d. 18 juni 2021” in Beau­mix kun je vin­den op de web­si­te van de gemeen­te Kat­wijk. Vra­gen over deze en de resul­ta­ten ervan kun je aan de gemeen­te Kat­wijk stel­len per mail: rijnlandroute@​katwijk.​nl, per tele­foon: 071 – 406 50 00 of via het con­tact­for­mu­lier op www.katwijk.nl.
  • Keten­on­der­zoek
    Meer infor­ma­tie over het keten­on­der­zoek kun je vin­den op de pagi­na Beau­mix. Je vindt hier het toets­ver­slag en een publieks­vrien­de­lij­ke toe­lich­ting op dit ver­slag. Als je een vraag hebt over het keten­on­der­zoek of de resul­ta­ten ervan, kun je die stel­len per mail: tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl.
  • Beau­mix
    Om alle infor­ma­tie over Beau­mix zo toe­gan­ke­lijk moge­lijk te maken, heb­ben we op de pagi­na Beau­mix alle infor­ma­tie die wij heb­ben over Beau­mix bij elkaar gezet. Ook vind je hier alle par­tij­keu­rings­rap­por­ten van de toe­ge­pas­te Beau­mix, infor­ma­tie over de toe­pas­sing van Beau­mix en een over­zicht van veel­ge­stel­de vra­gen. Tot slot vind je hier ook con­tact­ge­ge­vens voor het stel­len van even­tu­e­le vra­gen aan Boskalis.