Bin­nen­kort start aan­ne­mer Bos­ka­lis met gebieds­ge­rich­te klank­bord­groe­pen om bewo­ners en onder­ne­mers actief te betrek­ken bij de voort­gang van het werk aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Bos­ka­lis heeft de afge­lo­pen peri­o­de direct omwo­nen­den en aan­gren­zen­de bedrij­ven via brie­ven uit­ge­no­digd om deel te nemen aan deze klank­bord­groe­pen. Ook kon­den bewo­ners en onder­ne­mers zich aan­mel­den voor digi­ta­le bewo­ners­brie­ven. Bos­ka­lis breidt het hui­di­ge pak­ket aan com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len uit met o.a. deze maat­re­ge­len om de omge­ving beter te betrek­ken bij het project.

Klank­bord­groe­pen

Bos­ka­lis wil tij­dens de over­leg­gen met de klank­bord­groe­pen de voort­gang van het werk toe­lich­ten, even­tu­e­le zor­gen, vra­gen, sug­ges­ties en tips bespre­ken en de uit­voe­ring ervan samen moni­to­ren. Per klank­bord­groep is er ruim­te voor onge­veer 10 per­so­nen. De gemeen­te Kat­wijk en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land zijn ook aan­we­zig bij de klankbordgroepen.

Naar aan­lei­ding van de uit­no­di­gin­gen heb­ben diver­se bewo­ners en bedrij­ven aan­ge­ge­ven deel te wil­len nemen aan de klank­bord­groe­pen. De vol­gen­de groe­pen zijn opgericht:

  • Klank­bord­groep Duinzicht
  • Klank­bord­groep Veldzicht
  • Klank­bord­groep Torenvlietslaan
  • Klank­bord­groep Zijlhoek
  • Klank­bord­groep Kooltuinweg
  • Klank­bord­groep basisscholen
Voor­als­nog digitaal

De klank­bord­groe­pen vin­den voor­lo­pig alleen digi­taal plaats, in ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len. Zodra het coro­na­be­leid dit in de toe­komst weer toe­laat, kun­nen de bij­een­kom­sten zowel digi­taal als in de keet van Bos­ka­lis wor­den geor­ga­ni­seerd. Dat wordt dan per klank­bord­groep - in over­leg met de deel­ne­mers - bepaald.

Digi­ta­le bewonersbrieven

Tot nu toe ver­spreidt Bos­ka­lis papie­ren bewo­ners­brie­ven over werk­zaam­he­den en even­tu­e­le hin­der. Bewo­ners en onder­ne­mers kun­nen deze brie­ven nu ook digi­taal (per mail) ont­van­gen, in plaats van de papie­ren ver­sie. Bos­ka­lis ver­spreidt de digi­ta­le bewo­ners­brie­ven dan per deel­ge­bied, zodat bewo­ners en onder­ne­mers alleen infor­ma­tie ont­van­gen die voor hen rele­vant is. Bewo­ners die de digi­ta­le bewo­ners­brie­ven wil­len ont­van­gen, stu­ren daar­voor een mail naar tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl met ver­mel­ding van naam, adres en het betref­fen­de deel­ge­bied (Duin­zicht, Veld­zicht, Toren­vliet­slaan, Zijl­hoek of Kooltuinweg).

Aan­mel­den klankbordgroepen
  • Ieder­een die zich al voor de klank­bord­groe­pen heeft opge­ge­ven, ont­vangt bin­nen­kort een uit­no­di­ging voor de eer­ste bijeenkomst.
  • Aan­mel­den voor de klank­bord­groe­pen kan nog steeds, door een mail te stu­ren naar tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl onder ver­mel­ding van naam, adres, tele­foon­num­mer en mail­adres, met daar­bij de betref­fen­de klank­bord­groep (Duin­zicht, Veld­zicht, Toren­vliet­slaan, Zijl­hoek of Kool­tuin­weg). Bij meer dan 10 aan­mel­din­gen wordt er geloot; bij voor­keur wordt ieder woon- of bedrijfs­blok door één per­soon vertegenwoordigd.
Uit­brei­ding pak­ket communicatiemiddelen

Eind vorig jaar heeft Bos­ka­lis aan­ge­ge­ven het con­tact met de omge­ving te ver­be­te­ren. Daar­voor zijn nu de klank­bord­groe­pen inge­richt en wor­den er (digi­ta­le) bewo­ners­brie­ven ver­spreid. Ook volgt er bin­nen­kort meer infor­ma­tie over de invoe­ring van een digi­taal spreek­uur, dat in ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len, digi­taal wordt geor­ga­ni­seerd in plaats van het spreek­uur in de bouw­keet. Daar­naast wor­den er tevre­den­heids­on­der­zoe­ken gehouden.

Bereik­baar­heid en informatie

Naast de klank­bord­groe­pen is Bos­ka­lis via de gebrui­ke­lij­ke manie­ren te berei­ken voor vra­gen of het maken van een per­soon­lij­ke afspraak: per mail, tele­fo­nisch en via de Bou­w­App. Meer infor­ma­tie vindt u op: https://rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg/bouwkeet-en-contact-met-boskalis/

Berich­ten over alle ont­wik­ke­lin­gen van de Rijn­land­Rou­te, en de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in het bij­zon­der, zijn op deze web­si­te te vin­den. Door zich aan te mel­den voor nieuws­al­erts, ont­van­gen geïn­te­res­seer­den de nieuws­be­rich­ten recht­streeks in hun mailbox.