Op dit moment wor­den dam­wan­den en hei­pa­len aan­ge­bracht bij aan­slui­ting Lei­den-West A44/​N206, voor de fiets­tun­nel die hier wordt gebouwd. Afhan­ke­lijk van de loca­tie en de afstand tot de werk­zaam­he­den, kan dit in de omge­ving hoor­baar zijn. De glo­ba­le plan­ning is als volgt:

Fase 1 Westzijde
Tot en met 23 augus­tus: aan­bren­gen heipalen

Fase 2 Oost­zij­de (rich­ting Naturalis)
Tot en met maan­dag 19 augus­tus: aan­bren­gen damwanden
19 augus­tus t/​m 30 augus­tus: aan­bren­gen heipalen

Ver­volg
In 2020 en 2021 wor­den fase 3 en 4 uitgevoerd.