De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den, onder ande­re door geva­ri­eerd terug te planten.

Om meer te ver­tel­len over wel­ke soor­ten er terug­ko­men langs de Rijn­land­Rou­te, zet­ten we iede­re maand een boom of struik in de spot­light. Dit keer: de haze­laar. Deze struik is een ster­ke en snel­le groei­er en kom je ver­spreid langs de hele Rijn­land­Rou­te tegen: langs de A44, in bos­vak­ken langs de Rijks­straat­weg in Was­se­naar, langs de Tjal­ma­weg in Val­ken­burg, in recre­a­tie­ge­bied Vliet­land en straks langs de Euro­pa­weg in Lei­den. Benieuwd naar de ken­mer­ken van de haze­laar en de aan­tal­len die langs de Rijn­land­Rou­te geplant wor­den? Je leest het op de pagi­na over de haze­laar.

Meer weten over de groencompensatie ?

Je leest alles over de groen­com­pen­sa­tie bin­nen de Rijn­land­Rou­te op de pagi­na flo­ra.