Nieu­we maand, nieu­we struik in de spot­light! Deze maand is het de beurt aan één van de meest opval­len­de strui­ken bin­nen de Rijn­land­Rou­te, de mei­doorn (Cra­tae­gus Mono­gy­na). De mei­doorn bloeit van mei tot eind juni en kleurt in het najaar rood door de bes­sen. Hij wordt bin­nen de Rijn­land­Rou­te aan­ge­plant als tus­sen­laag tus­sen de hoge bomen en de laag van gras­sen en krui­den langs de beplan­tings­stro­ken. Ook gebrui­ken we de mei­doorn als afscher­ming, bij­voor­beeld bij de ver­diep­te lig­ging van de N434.

De mei­doorn kan uit­groei­en tot een klei­ne boom van cir­ca 5 tot 8 meter. Deze klei­ne boom of gro­te struik wordt veel in com­bi­na­tie met ande­re bloei­en­de, bes­sen­dra­gen­de strui­ken aan­ge­plant. Door veel soor­ten te com­bi­ne­ren, zowel strui­ken als bomen, wordt ook de soor­ten­rijk­dom van die­ren gesti­mu­leerd die op deze strui­ken af komen. Benieuwd wel­ke die­ren dit zijn? Je lees het op de pagi­na over de mei­doorn.

Meer weten over de groencompensatie ?

Je leest alles over de groen­com­pen­sa­tie bin­nen de Rijn­land­Rou­te op de pagi­na flo­ra.