Geen Euro­pe­se boom is zo indruk­wek­kend als de beuk. Beu­ken kun­nen tot 40 meter hoog wor­den. Ook de breed­te van de kroon draagt bij aan de majes­tu­eu­ze indruk. De beuk vind je op ver­schil­len­de plek­ken langs de Rijn­land­Rou­te terug. Bij­voor­beeld als eiken-beu­ken­bos langs de Rijks­straat­weg in Was­se­naar. Dit bos is onder­deel van de eco­lo­gi­sche ver­bin­ding tus­sen dui­nen en land­goe­de­ren­ge­bied. Ook langs de A44 zijn beu­ken aan­ge­plant. Benieuwd naar de ken­mer­ken van de beuk en de aan­tal­len die langs de Rijn­land­Rou­te geplant wor­den? Je leest het op de pagi­na over de beuk.

Meer weten over de groencompensatie?

Je leest alles over de groen­com­pen­sa­tie bin­nen de Rijn­land­Rou­te op de pagi­na flo­ra.