Na het intril­len van de dam­wan­den en het hei­en van de fun­de­rings­pa­len, is afge­lo­pen weken het laat­ste stuk­je fiets­tun­nel ont­gra­ven op de N206 Ples­man­laan bij aan­slui­ting Lei­den-West. De vol­gen­de stap is het ver­wij­de­ren van het boven­ste stuk­je beton van de fun­de­rings­pa­len, zodat de sta­len wape­ning vrij komt te lig­gen. In bouw­ter­men ook wel ‘kop­pen snel­len’ genoemd. Als straks de vloer wordt gestort, kan er een goe­de aan­slui­ting wor­den gemaakt met de funderingspalen.

We bou­wen de tun­nel in 4 fases, om het weg­ver­keer op de A44 en de N206 zo min moge­lijk te hin­de­ren. We zijn nu bezig met de vier­de en laat­ste fase. In een eer­der ver­sche­nen bericht staan foto’s met toe­lich­ting van de werk­zaam­he­den uit de eer­de­re fases. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning ron­den we de bouw van de fiets­tun­nel vol­gend jaar zomer af.