Gede­pu­teer­de Fre­de­rik Zeven­ber­gen van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en wet­hou­der Ash­ley North van de gemeen­te Lei­den heb­ben samen met omwonenden/​gebruikers én bou­wers een eer­ste rit gemaakt door de nieu­we fiets­on­der­door­gang bij Leiden-West.

Van race­fiets tot bakfiets

Bij de fees­te­lij­ke ope­ning waren, naast betrok­ke­nen bij de rea­li­sa­tie van de fiets­on­der­door­gang, ook men­sen uit de omge­ving aan­we­zig. Zo waren de Leid­se Ren toer­ver­e­ni­ging Swift en de fiet­sers­bond ver­te­gen­woor­digd, maar ook opa Hei­ne­man met klein­zoon Abel in de bak­fiets en ande­re inwo­ners van Lei­den en Kat­wijk fiet­sten mee. Een geva­ri­eerd gezel­schap, die alle­maal op hun eigen manier van de fiet­ston­der­door­gang gebruik zul­len gaan maken.

Loka­le en regi­o­na­le verbinding

Met deze fiets­on­der­door­gang kun­nen fiet­sers ter hoog­te van Lei­den-West onge­hin­derd onder de A44 en de op- en afrit­ten door­fiet­sen. Goed nieuws voor recre­an­ten die van­uit Lei­den naar de kust wil­len of juist van­uit Kat­wijk rich­ting Lei­den, maar zeker ook voor de foren­zen die op de fiets van en naar hun werk rij­den. Zo vormt de onder­door­gang niet alleen een loka­le, maar ook een regi­o­na­le verbinding.

Meer infor­ma­tie over de nieu­we fiets­on­der­door­gang lees je in een eer­der bericht.