Van­mor­gen is de fiets­tun­nel Hof­weg onder de A4 (Zoeterwoude/​Leiden) weer open­ge­steld voor fiet­sers en voetgangers.

In de afge­lo­pen peri­o­de zijn werk­zaam­he­den uit­ge­voerd voor de ver­len­ging van de tun­nel, wat nodig was omdat de A4 op deze loca­tie wordt opge­scho­ven. Op een later moment gaat de fiets­tun­nel in het win­ter­sei­zoen nog een keer dicht om de vides te bou­wen, een soort licht­koe­pels die zor­gen voor dag­licht­toe­tre­ding. Ook wordt de tun­nel dan defi­ni­tief inge­richt. Deze werk­zaam­he­den nemen ca. 6 weken in beslag. Zodra de plan­ning hier­voor bekend is, zal dit ken­baar wor­den gemaakt via de website.