Als gevolg van een gewij­zig­de uit­voe­ring, blijft de fiets­tun­nel onder de A4 lan­ger dicht. In plaats van twee keer een half jaar afslui­ting, is er nu 1 lan­ge­re afslui­ting. Dat bete­kent dat de fiets­tun­nel niet dit najaar weer open gaat, maar vol­gend jaar zomer (2020).

De nieu­we uit­voe­rings­fa­se­ring heeft als voor­deel dat de A4 eer­der op haar defi­ni­tie­ve loca­tie komt te lig­gen en dat er min­der wij­zi­gin­gen nodig zijn. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning gaat de fiets­tun­nel augus­tus 2020 open. In een later sta­di­um volgt er nog een kort­du­ren­de afslui­ting om de vides te bouwen.

Omlei­dings­rou­te is via de Vrouwenweg/​N206 of, afhan­ke­lijk van waar men van­daan komt of naar toe moet, het via­duct over de A4 bij de Kniplaan.