Van­af don­der­dag 1 sep­tem­ber kun­nen fiet­sers ter hoog­te van Lei­den-West onge­hin­derd onder de A44 en de op- en afrit­ten door­fiet­sen. Dit is gun­stig voor recre­an­ten die van­uit Lei­den naar de kust wil­len of juist van­uit Kat­wijk rich­ting Lei­den, maar zeker ook voor de foren­zen die op de fiets van en naar hun werk rij­den. Met deze onder­door­gang is een wens van gemeen­te Lei­den gere­a­li­seerd. De fiets­ver­bin­ding is in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land door aan­ne­mer Comol5 uitgevoerd.

Snel­le­re ver­bin­ding tus­sen Lei­den en Katwijk

Aan de kant van Lei­den sluit de fiets­on­der­door­gang aan op het fiets­pad langs de Ples­man­laan, wat voor een snel­le ver­bin­ding zorgt met Lei­den-cen­trum. Aan de kant van Kat­wijk is de fiets­on­der­door­gang ver­bon­den met het fiets­pad over de Toren­vliet­brug, waar fiet­sers hun weg kun­nen ver­vol­gen via de hui­di­ge rou­te rich­ting Val­ken­burg of Stevenshof.

Com­for­ta­bel en vei­lig gevoel

Bij het ont­werp van de fiets­on­der­door­gang, gemaakt door wUr­ck, is reke­ning gehou­den met de soci­a­le vei­lig­heid. Zo zijn er geen don­ke­re hoe­ken en is er een rui­me door­kijk door de ver­bin­ding gemaakt. Ook is een van de wan­den over een lan­ge­re leng­te lager gemaakt, zodat gebrui­kers erover­heen kun­nen kij­ken en het naast­ge­le­gen groen kun­nen zien. Onder de A44 is het dek open gela­ten tus­sen de rij­ba­nen, zodat hier dag­licht is.

2.500 vier­kan­te meter tegeltjes

Het patroon van het tegel­werk (DNA pro­fiel) is een ver­wij­zing naar het naast­ge­le­gen Lei­den Bio Sci­en­ce Park, waar veel onder­zoek en pro­duct­ont­wik­ke­ling op het gebied van life sci­en­ces plaats­vindt. Dit is een keu­ze van de gemeen­te Lei­den, zodat de onder­door­gang aan­sluit bij dit voor Lei­den belang­rij­ke gebied, waar ook ande­re ver­keers­tun­nels een soort­ge­lijk tegel­pa­troon hebben.

Toe­kom­sti­ge snelfietsroute

De onder­door­gang is een belang­rijk deel van de door­fiets­rou­te die tus­sen Kat­wijk en Lei­den gere­a­li­seerd zal wor­den. In de gemeen­te Kat­wijk komt het fiets­pad op de plek waar nu de tij­de­lij­ke Tjal­ma­weg ligt. Als de tij­de­lij­ke weg niet meer nodig is wordt een deel van de weg omge­bouwd tot door­fiets­rou­te. Naar ver­wach­ting is de rou­te in de twee­de helft van 2023 gereed.