In ver­band met werk­zaam­he­den aan de Ach­ter­weg en Kool­tuin­weg wor­den fiet­sers momen­teel omge­leid langs de dorps­kern van Val­ken­burg. Van­af 2 novem­ber geldt er voor fiet­sers van­uit Was­se­naar rich­ting Valkenburg/​Katwijk (en anders­om) een extra omlei­ding ten noor­den van de aan­slui­ting Tjalmaweg/​Wassenaarseweg. Dan wor­den o.a. defi­ni­tie­ve geluids­scher­men geplaatst langs de Tjal­ma­weg nabij de N441. Daar­naast is van­af 2 novem­ber gedu­ren­de 3 weken de Toren­vliet­brug afge­slo­ten voor fiet­sers en voet­gan­gers, in ver­band met de bouw van een geluidsscherm.

Plaat­sen geluids­scherm langs de N206 (dins­dag 2 novem­ber - eind maart 2023)

Aan de noord­zij­de van de Tjal­ma­weg, nabij de aan­slui­ting met de N441, wordt van 2 novem­ber tot eind maart 2023 gewerkt aan o.a. het plaat­sen van een geluids­scherm. Om mate­ri­eel en mate­ri­a­len aan te kun­nen voe­ren en vei­lig te kun­nen wer­ken, wordt een wer­kin-/uit­voe­ger inge­richt op de avond en nacht van 20/​21 okto­ber. Voor fiet­sers is van­af 2 novem­ber de door­steek over de N206 afge­slo­ten, net als de fiets­aan­slui­tin­gen via de Hya­cint­straat en Aster­straat, die in het werk­vak lig­gen. Deze fiets­af­slui­ting geldt tot de geplan­de open­stel­ling van de nieu­we Tjal­ma­weg (voor­jaar 2023).

Fiets­om­lei­din­gen t/​m hal­ver­we­ge juni 2023

*Klik op de afbeel­din­gen voor een ver­gro­ting met uitleg

Hei­werk en grond­werk Toren­vliet­brug (woens­dag 2 novem­ber tot dins­dag 22 november)

In ver­band met hei­werk voor het defi­ni­tie­ve geluids­scherm en grond­werk voor het nieu­we fiets­pad, is het fiets­pad over de Toren­vliet­brug tus­sen de Oude Rhijn­hof­weg en de Voor­scho­ter­weg (óók voor voet­gan­gers) 3 weken afgesloten.

*Klik op de afbeel­ding voor een ver­gro­ting met uitleg