Drie extra tij­de­lij­ke loka­len voor leer­lin­gen van basis­school De Dub­bel­burg zijn het afge­lo­pen week­end geplaatst, bij de ves­ti­ging ‘t Duy­frak. De loka­len die­nen ter ont­las­ting van ves­ti­ging Val­ken­horst en zor­gen voor min­der fiets­ver­keer van­uit de wijk ’t Duy­frak en tus­sen de bei­de loca­ties van De Dub­bel­burg. Dat komt de ver­keers­vei­lig­heid ten goe­de. Na de zomer­va­kan­tie wor­den de loka­len in gebruik genomen.

De extra loka­len zijn onder­deel van het pak­ket aan aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len die pro­vin­cie Zuid-Hol­land, op advies van de loka­le werk­groep, uit­voert. In dit pak­ket zijn voor de basis­school meer maat­re­ge­len opge­no­men; zo is er een geluids­wand van wil­gen­te­nen bij ves­ti­ging Val­ken­horst geplaatst en krijgt deze loca­tie ook een ventilatiesysteem.