Comol5 heeft van­mor­gen de laat­ste werk­zaam­he­den afge­rond voor de extra rij­strook op de A4 rich­ting Amster­dam. Er is in bei­de rich­tin­gen 5,5 kilo­me­ter geluids­re­du­ce­rend asfalt aan­ge­legd op alle rij­stro­ken op het tra­ject Leid­schen­dam-Vliet­land. De ver­bre­ding is gere­a­li­seerd in de mid­den­berm. Voor het tra­ject is 30.000 ton asfalt gebruikt en ruim 50 kilo­me­ter aan stre­pen aan­ge­bracht. Voor de bou­wers een flin­ke klus, die in de avond en nacht moest wor­den geklaard om de hin­der voor het ver­keer te minimaliseren.

De ver­bre­ding A4 is door Comol5 aan het begin van het pro­ject Rijn­land­Rou­te gere­a­li­seerd. Zo pro­fi­te­ren de weg­ge­brui­kers in een vroeg sta­di­um van de extra capa­ci­teit en de omge­ving van het stil­le­re asfalt. Nu wordt ver­der gewerkt aan de rea­li­sa­tie van de nieu­we N434 met geboor­de tun­nel en de aan­pas­sin­gen aan de A44 en A4.