Een Hollandse Linde is dinsdag 23 maart verhuisd, deze boom is ongeveer 15 jaar oud en heeft een diameter van 17 cm. Wat komt er allemaal kijken bij het verplanten van een boom en waarom doen wij dit? In dit artikel lees je meer.

De Hollandse Linde stond aan de Kanaalweg, in de berm langs het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) ter hoogte van de kruising met de Plantijnstraat. Inmiddels staat de boom op de nieuwe locatie: het plantsoen nabij de Kanaalbrug (spoorwegviaduct) tussen het fietspad op de Franchimontlaan, de Melchior Treublaan en de Kanaalweg.

Waarom verplanten?

In het projectgebied is werkruimte nodig voor het verleggen van kabels en leidingen. Hiervoor moet op een aantal plekken bomen en groen worden weggehaald. Het gaat om vier vergunningsplichtige bomen en bomen en struikgewas tussen de Vrouwenweg en de Europaweg, nabij de nieuwe afrit van de Vrouwenweg. Van de vier vergunningsplichtige bomen wordt alleen de Hollandse Linde verplant omdat deze geschikt is om te verplanten. Deze boom is relatief jong en heeft nog een compact wortelstelsel waardoor de boom uitgegraven kan worden. Daarnaast heeft de boom een goede gezondheid.

De compensatie van de te kappen bomen maakt onderdeel uit van het bomencompensatieplan, dat de provincie in overleg met gemeente Leiden verder gaat uitwerken. In het bomencompensatieplan staat onder andere dat er alleen groen wordt aangeplant wat in het gebied thuishoort, de zogenoemde inheemse boom- en struiksoorten.

Onderzoek en voorbereiding

Voordat een boom verplant kan worden is onderzoek op de nieuwe locatie nodig. De nieuwe locatie moet geschikt zijn voor de boom, zowel boven- als ondergronds moet er voldoende ruimte zijn. De samenstelling van de grond moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen zodat de boom hier weer goed kan doorgroeien. Ook de hoogte van het grondwater is van belang want het is niet goed voor de boom als de wortels in het water komen te staan. Voordat de boom daadwerkelijk verplant kon worden moest er natuurlijk ook een gat op de nieuwe locatie gemaakt worden.

Verhuizing

De boom is verplant met een zogenoemde verplantmachine, dit is een speciale machine om bomen met zo min mogelijk beschadigingen uit te graven en te planten op de nieuwe locatie. De verplantmachine bestaat uit een hydraulische arm met daaraan een soort grote graafklauw, die in één beweging de kluit van de boom kon uitgraven. De boom is in de machine vervoerd en in het gat op de nieuwe locatie geplaatst.

Nazorg

Om te zorgen dat de boom goed aanslaat op de nieuwe locatie en ook weer gaat groeien is de grond hier voorbereid. Er zijn mycorrhiza-wortelschimmels en andere bodemverbeteraars aangebracht, deze zorgen ervoor dat de boom de voedingsstoffen uit de bodem maximaal op kan nemen. Daarnaast wordt de boom de komende 3 jaar extra verzorgd en in de gaten gehouden.

Andere locaties

Niet alle bomen zijn geschikt om te verplanten, dit heeft onder andere te maken met het soort boom en de staat van de boom. In de bomenverordening van de gemeente Leiden staat dat bomen, die hiervoor geschikt zijn, verplant moeten worden. Met de verplaatsing van de Linde wordt hieraan invulling gegeven. De provincie compenseert alle vergunningsplichtige bomen volgens het bomencompensatieplan dat per gemeente is of wordt opgesteld voor de verschillende projectdelen van de RijnlandRoute. In dit plan staan de landschappelijke inpassing van de weg en verhoging van de (ecologische) kwaliteit van het groen centraal. Per gemeente wordt de inpassing met belanghebbende partijen afgestemd.

Ontwerp Europaweg en Lammenschansplein

In afstemming met de gemeente Leiden werken we momenteel nog aan het ontwerp voor de Europaweg en het Lammenschansplein; het verbeteren van de indeling van wegen, het ontwerp van de bruggen en de ligging van de fiets- en voetpaden.
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de aanbesteding van het project. De aanbesteding is de procedure voor het zoeken naar de aannemer die de werkzaamheden aan dit projectdeel gaat uitvoeren. Voordat de aanbesteding start, moet er een definitief ontwerp zijn. Naar verwachting start de aanbesteding later dit jaar.
Het verleggen van kabels en leidingen en het weghalen/ verplaatsen van groen zijn voorbereidende werkzaamheden.

Nieuws?

Zodra er meer bekend is over de aanpassingen van het ontwerp, het proces en andere voorbereidende werkzaamheden staat dat op www.rijnlandroute.nl. Op de website kun je je ook abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.