Een Hol­land­se Lin­de is dins­dag 23 maart ver­huisd, deze boom is onge­veer 15 jaar oud en heeft een dia­me­ter van 17 cm. Wat komt er alle­maal kij­ken bij het ver­plan­ten van een boom en waar­om doen wij dit? In dit arti­kel lees je meer.

De Hol­land­se Lin­de stond aan de Kanaal­weg, in de berm langs het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet) ter hoog­te van de krui­sing met de Plan­tijn­straat. Inmid­dels staat de boom op de nieu­we loca­tie: het plant­soen nabij de Kanaal­brug (spoor­weg­vi­a­duct) tus­sen het fiets­pad op de Fran­chi­mont­laan, de Mel­chi­or Treu­blaan en de Kanaalweg.

Waar­om verplanten?

In het pro­ject­ge­bied is werk­ruim­te nodig voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. Hier­voor moet op een aan­tal plek­ken bomen en groen wor­den weg­ge­haald. Het gaat om vier ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen en bomen en struik­ge­was tus­sen de Vrou­wen­weg en de Euro­pa­weg, nabij de nieu­we afrit van de Vrou­wen­weg. Van de vier ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen wordt alleen de Hol­land­se Lin­de ver­plant omdat deze geschikt is om te ver­plan­ten. Deze boom is rela­tief jong en heeft nog een com­pact wor­tel­stel­sel waar­door de boom uit­ge­gra­ven kan wor­den. Daar­naast heeft de boom een goe­de gezondheid.

De com­pen­sa­tie van de te kap­pen bomen maakt onder­deel uit van het bomen­com­pen­sa­tie­plan, dat de pro­vin­cie in over­leg met gemeen­te Lei­den ver­der gaat uit­wer­ken. In het bomen­com­pen­sa­tie­plan staat onder ande­re dat er alleen groen wordt aan­ge­plant wat in het gebied thuis­hoort, de zoge­noem­de inheem­se boom- en struiksoorten.

Onder­zoek en voorbereiding

Voor­dat een boom ver­plant kan wor­den is onder­zoek op de nieu­we loca­tie nodig. De nieu­we loca­tie moet geschikt zijn voor de boom, zowel boven- als onder­gronds moet er vol­doen­de ruim­te zijn. De samen­stel­ling van de grond moet aan bepaal­de kwa­li­teits­ei­sen vol­doen zodat de boom hier weer goed kan door­groei­en. Ook de hoog­te van het grond­wa­ter is van belang want het is niet goed voor de boom als de wor­tels in het water komen te staan. Voor­dat de boom daad­wer­ke­lijk ver­plant kon wor­den moest er natuur­lijk ook een gat op de nieu­we loca­tie gemaakt worden.

Ver­hui­zing

De boom is ver­plant met een zoge­noem­de ver­plant­ma­chi­ne, dit is een spe­ci­a­le machi­ne om bomen met zo min moge­lijk bescha­di­gin­gen uit te gra­ven en te plan­ten op de nieu­we loca­tie. De ver­plant­ma­chi­ne bestaat uit een hydrau­li­sche arm met daar­aan een soort gro­te graaf­klauw, die in één bewe­ging de kluit van de boom kon uit­gra­ven. De boom is in de machi­ne ver­voerd en in het gat op de nieu­we loca­tie geplaatst.

Nazorg

Om te zor­gen dat de boom goed aan­slaat op de nieu­we loca­tie en ook weer gaat groei­en is de grond hier voor­be­reid. Er zijn mycor­r­hi­za-wor­tel­schim­mels en ande­re bodem­ver­be­te­raars aan­ge­bracht, deze zor­gen ervoor dat de boom de voe­dings­stof­fen uit de bodem maxi­maal op kan nemen. Daar­naast wordt de boom de komen­de 3 jaar extra ver­zorgd en in de gaten gehouden.

Ande­re locaties

Niet alle bomen zijn geschikt om te ver­plan­ten, dit heeft onder ande­re te maken met het soort boom en de staat van de boom. In de bomen­ver­or­de­ning van de gemeen­te Lei­den staat dat bomen, die hier­voor geschikt zijn, ver­plant moe­ten wor­den. Met de ver­plaat­sing van de Lin­de wordt hier­aan invul­ling gege­ven. De pro­vin­cie com­pen­seert alle ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen vol­gens het bomen­com­pen­sa­tie­plan dat per gemeen­te is of wordt opge­steld voor de ver­schil­len­de pro­ject­de­len van de Rijn­land­Rou­te. In dit plan staan de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de weg en ver­ho­ging van de (eco­lo­gi­sche) kwa­li­teit van het groen cen­traal. Per gemeen­te wordt de inpas­sing met belang­heb­ben­de par­tij­en afgestemd.

Ont­werp Euro­pa­weg en Lammenschansplein

In afstem­ming met de gemeen­te Lei­den wer­ken we momen­teel nog aan het ont­werp voor de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein; het ver­be­te­ren van de inde­ling van wegen, het ont­werp van de brug­gen en de lig­ging van de fiets- en voetpaden.
Tege­lij­ker­tijd wordt gewerkt aan de aan­be­ste­ding van het pro­ject. De aan­be­ste­ding is de pro­ce­du­re voor het zoe­ken naar de aan­ne­mer die de werk­zaam­he­den aan dit pro­ject­deel gaat uit­voe­ren. Voor­dat de aan­be­ste­ding start, moet er een defi­ni­tief ont­werp zijn. Naar ver­wach­ting start de aan­be­ste­ding later dit jaar.
Het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen en het weghalen/​ ver­plaat­sen van groen zijn voor­be­rei­den­de werkzaamheden.

Nieuws?

Zodra er meer bekend is over de aan­pas­sin­gen van het ont­werp, het pro­ces en ande­re voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den staat dat op www.rijnlandroute.nl. Op de web­si­te kun je je ook abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Instagram.