De gemeen­te Lei­den heeft een omge­vings­ver­gun­ning ver­leend aan de pro­vin­cie voor de kap van 3 bomen en het ver­plaat­sen van 1 boom. De bomen moe­ten weg gehaald wor­den omdat er werk­ruim­te nodig is voor het maken van tien gestuur­de borin­gen. De com­pen­sa­tie van deze bomen is onder­deel van het bomen­com­pen­sa­tie­plan, dat de pro­vin­cie vol­gend jaar in over­leg met gemeen­te Lei­den ver­der gaat uit­wer­ken. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan wordt met belang­heb­ben­de par­tij­en afgestemd. 

Infor­ma­tie over de ver­gun­ning, het inzien van stuk­ken en het indie­nen van bezwa­ren is te vin­den op de web­si­te van de gemeen­te Lei­den.

Naast deze ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen, moet er voor de genoem­de werk­zaam­he­den ook beplan­ting wor­den ver­wij­derd waar­voor geen ver­gun­ning nodig is. Het gaat om een deel van de beplan­ting tus­sen de Vrou­wen­weg en de Euro­pa­weg, nabij de nieu­we afrit van de Vrouwenweg.

Loca­ties

Uit veld­on­der­zoek is geble­ken dat 1 boom ver­plaatst kan wor­den, een Hol­land­se Lin­de. Deze boom staat aan de Kanaal­weg, in de berm langs het Rijn-Schie­ka­naal (de Vliet) ter hoog­te van de krui­sing met de Plan­tijn­straat. De nieu­we loca­tie wordt het plant­soen nabij de Kanaal­brug (spoor­weg­vi­a­duct) tus­sen het fiets­pad op de Fran­chi­mont­laan, de Mel­chi­or Treu­blaan en de Kanaalweg.

De te kap­pen bomen staan op twee locaties:

  • een Lin­de­boom op het Lam­men­schans­plein, op het veld­je naast het horecapunt/​terras aan het Lammenschansplein
  • twee essen in berm van de Euro­pa­weg, nabij de krui­sing met de Hofvlietweg.

Wij ver­wach­ten de bomen­kap en het ver­plaat­sen van de boom in febru­a­ri uit te voeren.

Kabels en leidingen

In het pro­ject­ge­bied wor­den 300 kabels en lei­din­gen ver­legd voor­dat de werk­zaam­he­den plaats­vin­den. Het groot­ste deel van de ver­leg­gin­gen in het pro­ject­ge­bied vindt plaats door mid­del van tien gestuur­de borin­gen. Met deze tech­niek kun­nen de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand en onder water­gan­gen wor­den ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te wor­den. Lees in dit eer­de­re nieuws­be­richt meer over de gestuur­de borin­gen. Op deze manier hoeft de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­rings­fa­se bij­na geen reke­ning te hou­den met de ver­leg­ging van kabels en leidingen