Eind decem­ber zijn de zon­ne­pa­ne­len op het dienst­ge­bouw aan de oost­zij­de van de tun­nel gemon­teerd. Het gaat in totaal om 204 stuks, die samen zo’n 58.000 kWh per jaar aan ener­gie opwek­ken. De ener­gie wordt gebruikt voor de instal­la­ties van de tun­nel. Dienst­ge­bouw Oost is het ‘hoofd’ dienst­ge­bouw van de Cor­bu­lo­tun­nel. Het is de bedoe­ling dat er straks wei­nig meer van te zien is, door het dienst­ge­bouw aan drie zij­den, rich­ting Vliet­weg, in te plan­ten met een bre­de boomsingel.

De pro­vin­cie heeft de ambi­tie om de infra­struc­tuur ener­gie­zui­ni­ger te maken en tege­lij­ker­tijd de beno­dig­de ener­gie duur­zaam op te wek­ken. Zon­ne-ener­gie is een van de toe­pas­sin­gen die hier­bij wordt inge­zet. Bij de keu­ze van loca­ties voor zon­ne­pa­ne­len wordt zui­nig omge­gaan met het land­schap. Er wordt voor daken geko­zen of inpas­sing langs infra­struc­tuur. Zo is er een voor­ne­men om een zon­ne­veld in knoop­punt Hof­vliet te rea­li­se­ren. Eén van de ande­re inno­va­ties die wordt toe­ge­past om ener­gie te bespa­ren is het over­dag ver­lich­ten van de inrit­ten van de tun­nel met zon­licht met behulp van Solar Optic Fiber. Hier­mee wordt zon­licht met len­zen opge­van­gen en in een glas­ve­zel gebracht, die het ver­vol­gens naar de tun­nel­mond trans­por­teert en het daar weer uitzendt.