Gis­ter is de eer­ste van de 4 volg­wa­gens van de tun­nel­boor­ma­chi­ne de tun­nel uit gere­den. Omdat het de lang­ste volg­wa­gen is, was het nog een hele klus om deze suc­ces­vol de boch­ten door te lei­den. Je moet je voor­stel­len dat de volg­wa­gen 200 ton weegt, een heel gevaar­te! Zo’n 15 man van Comol5 en Mam­moet bege­leid­den de volg­wa­gen, die uit­ein­de­lijk aan het begin van de avond in de tun­nel­toe­rit kon wor­den geparkeerd.

Het was oor­spron­ke­lijk de bedoe­ling om de volg­wa­gens alle­maal aan de zij­de van de ont­vangst­schacht, rich­ting de A44, uit de bouw­kuip te hij­sen. Omdat daar nu eerst het beton moet wor­den gere­pa­reerd, is beslo­ten om een deel van de volg­wa­gens ach­ter­uit terug te trek­ken door de tunnel.

Wat gebeurt er met de tunnelboormachine?

Op het bouw­ter­rein bij de A4 wor­den de volg­wa­gens gede­mon­teerd. De waar­de­vol­le onder­de­len gaan terug naar de bou­wer van de tun­nel­boor­ma­chi­ne, het Duit­se Her­ren­knecht. Deze onder­de­len wor­den gere­vi­seerd en gebruikt voor de samen­stel­ling van nieu­we tun­nel­boor­ma­chi­nes. Het ove­ri­ge mate­ri­aal wordt gerecycled.