Het bou­wen van de dwars­ver­bin­din­gen, die straks die­nen als vlucht­door­gang tus­sen de twee tun­nel­bui­zen, gaat gestaag door. Inmid­dels zijn de eer­ste twee dwars­ver­bin­din­gen uit­ge­gra­ven en is na het aan­bren­gen van het spuit­be­ton het beton­nen ele­ment van de twee­de tun­nel­buis ver­wij­derd. Hier­mee is een open ver­bin­ding ont­staan tus­sen de bei­de tun­nel­bui­zen. In de komen­de weken wordt hier folie aan­ge­bracht en de bekis­ting opge­bouwd, waar­na de beton­nen wan­den kun­nen wor­den gestort. Als dat klaar is, dan kan het vrie­zen op deze loca­tie wor­den gestopt.

In totaal wor­den 8 van de 10 dwars­ver­bin­din­gen met de vries­tech­niek uit­ge­gra­ven. Lees meer over deze niet alle­daag­se bouw­me­tho­de.