Van­mor­gen is in alle vroeg­te gestart met het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton bij de tun­nel­toe­rit van de N434. Beton­mixers rij­den af en aan van­uit de beton­cen­tra­le in Zoe­ter­wou­de, en dui­kers con­tro­le­ren onder water of alles goed ver­loopt. De werk­zaam­he­den lig­gen goed op sche­ma en gaan nog door tot in de avond. De extra lan­ge werk­dag is nodig omdat er bij het stor­ten van de vloer, tus­sen­tijds niet gestopt mag wor­den. In totaal wordt er 1.400 kuub beton gestort, zo´n 117 beton­mixers vol.Onderwaterbeton

Bij drie bouw­kui­pen van de start­schacht en tun­nel­toe­rit wordt er nat ont­gra­ven en onder­wa­ter­be­ton aan­ge­bracht. Bij deze werk­me­tho­de wordt er tij­dens het ont­gra­ven water toe­ge­voegd aan de bouw­kuip, dat tegen­druk biedt tegen onder ande­re de dam­wan­den. Zodra de vloer is gestort en uit­ge­hard, kan het water wor­den weg­ge­pompt en is de bouw­kuip klaar. Voor­deel hier­van is dat er tij­dens de werk­zaam­he­den geen grond­wa­ter ont­trok­ken hoeft te wor­den. Tij­dens het uit­gra­ven en bij het stor­ten van onder­wa­ter­be­ton wor­den dui­kers inge­zet. In totaal wordt er in de drie bouw­kui­pen 4.300 kuub beton gestort, bij­na 2 olym­pi­sche zwem­ba­den vol.