Het eer­ste onder­deel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne is gear­ri­veerd op de bouw­plaats. Het gaat om volg­wa­gen num­mer 4, die alvast voor­uit gele­verd is. In deze volg­wa­gen zit­ten onder meer een water­tank, het sys­teem om de lei­din­gen te ver­len­gen en de vlucht­con­tai­ner. Deze vlucht­con­tai­ner is bedoeld om het per­so­neel in een even­tu­eel geval van brand of rook in de tun­nel naar een vei­li­ge plek te brengen.

Van­af medio april vol­gen de ande­re onder­de­len, te begin­nen met het graaf­wiel en het boor­schild. Daar­na vol­gen de ande­re drie volgwagens.