De eer­ste meters van de vlucht­door­gang tus­sen de twee tun­nel­bui­zen zijn ont­gra­ven. En dat levert mooie plaat­jes op! Bekijk hier hoe het ont­gra­ven in bevro­ren grond in z’n werk gaat.

We gra­ven de grond weg in een cir­kel­vorm. Hier­na bren­gen we 2 lagen spuit­be­ton aan van 15 cen­ti­me­ter. Dit beton bevat vezels wat extra sterk­te en hech­ting geeft. Later komt hier een folie over­heen waar­na we ter plaat­se de beton­nen wan­den en vloer stor­ten. Dan is de door­gang civiel­tech­nisch klaar en kun­nen we het vrie­zen stop­pen. In totaal bou­wen we 8 vlucht­door­gan­gen met de vries­tech­niek. Via deze door­gan­gen kun­nen weg­ge­brui­kers in geval van een cala­mi­teit straks vluch­ten naar de ande­re, vei­li­ge tun­nel­buis. Lees meer over deze bij­zon­de­re tech­niek in het eer­de­re nieuwsbericht.

In de kor­te video hier­on­der zie (en hoor) je de frees­ma­chi­ne aan het werk.

-

Bij de foto’s hier­on­der staat nog meer uitleg.

Foto­gra­fie: Fred Leeflang