Deze week zijn de eer­ste beton­nen ele­men­ten voor het geluids­scherm langs de A44 bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof geplaatst. Comol5 brengt tus­sen Was­se­naar en Lei­den-West in totaal bij­na 3 kilo­me­ter nieu­we geluids­scher­men aan. Het defi­ni­tie­ve deel langs Ste­vens­hof, tus­sen de Hein­tje Davids­weg en het bedrij­ven­ter­rein West­wal, is 200 meter lang en wordt geplaatst vóór­dat de werk­zaam­he­den aan de A44 en het nieu­we knoop­punt Omme­dijk star­ten. Op deze manier heeft het geluids­scherm niet alleen een func­tie na inge­bruik­na­me van de Rijn­land­Rou­te, maar zal ook de geluids­hin­der voor de omge­ving wor­den beperkt in de bouw­fa­se. Begin okto­ber moet het geluids­scherm klaar zijn, waar­na ook de werk­zaam­he­den aan het nieu­we knoop­punt Omme­dijk en de bypass op de A44 zul­len starten.