Boskalis bouwt de verdiepte ligging van de Tjalmaweg, in 13 compartimenten. In compartiment 11, ter hoogte van Duinzicht, moet van maandag 19 september tot en met (uiterlijk) zaterdag 24 september a.s. in de avond en in de nacht worden doorgewerkt. Wij verwachten dat deze werkzaamheden impact hebben op direct omwonenden en doen ons best om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

Aanleiding

Door middel van een droge (tijdelijke) bouwkuip bouwen we de verdiepte ligging van de Tjalmaweg. Dat doen we door, in totaal 13, compartimenten te ontgraven. In het elfde compartiment hebben we – net als in compartiment 6 in april van dit jaar – meer moeite om het opkomende grondwater terug te brengen. Technisch gezien krijgen we in dit compartiment de waterstand niet voldoende verlaagd op de manier zoals is bedacht en die we inmiddels succesvol hebben toegepast in de overige 11 compartimenten. Het gebied rond de Tjalmaweg herbergt talloze wellen. Wellen (ook wel welwater genoemd) is grondwater dat vanzelf naar de oppervlakte welt. Die wellen maken het soms lastig om de laatste vierkante meters folie van een compartiment dicht te leggen. Opkomend grondwater is een natuurlijk proces en helemaal niet erg, maar vraagt aan aannemer Boskalis wel een extra inspanning om door te kunnen bouwen aan de verdiepte ligging.

Oplossing

Vanwege het continu terugkerend grondwater is het nodig om de werkzaamheden versneld uit te voeren. Hiervoor moeten we tijdelijk meer en sneller water wegpompen. Dit hebben we in compartiment 6 (de pompkelder) ook gedaan, met positief resultaat. In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk passen we ook nu dieptebemaling (retourbemaling) toe. Deze methode houdt in dat we het grondwater dat we onttrekken, direct diep in de grond terugbrengen. Om invloeden op de grondwaterstand in de omgeving te voorkomen, doen we dit slechts in een korte tijd. We voldoen daarmee aan de vergunningsvoorwaarden van het Hoogheemraadschap. We monitoren de grondwaterstanden in de omgeving continu.
Door kort en krachtig grondwater te onttrekken, kunnen we versneld ontgraven, de folie aanbrengen en weer aanvullen. Na het aanvullen van ophoogmateriaal op de folie (voldoende tegendruk) kunnen de bemalingspompen weer in hoeveelheid en intensiteit worden teruggebracht naar de oorspronkelijke waarden.
..

Vanaf maandagochtend 19 september 07:00 uur werken we 24 uur per dag door, totdat compartiment 11 tot op de gewenste hoogte is aangevuld. Daarna schakelen we terug naar de reguliere werkuren van 07:00 – 19:00 uur.

Planning:
Week Data Werkuren Werkzaamheden
38 Maandag 19 september t/m zaterdag 24 september 2022 24 uur per dag Extra bemalen, ca. 2 dagen ontgraven, ca. 2 dagen folie aanbrengen en ca. 2 dagen aanvullen (en verdichten).
39 t/m 40 Maandag 26 september t/m 08 oktober 2022, exclusief zondagen 24 uur per dag Reserveweek in geval van uitloop van de werkzaamheden.

Deze planning is onder enig voorbehoud en afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en weersomstandigheden. Mochten we hier onverhoopt vanaf moeten wijken, omwille van onvoorziene omstandigheden, dan communiceren we dat in de BouwApp.

We zijn ons ervan bewust dat omwonenden geluid- en trillingshinder, alsmede lichthinder kunnen ervaren. Wij lichten hieronder toe welke hinder u kunt verwachten – buiten de reguliere werkdagen om – en hoe wij dit zoveel mogelijk beperken voor de omgeving.

Wanneer Werkzaamheden Te verwachten hinder Intensiteit Hinderbeperking
Week 38:
ca. 2 dagen
Na 19:00 uur
Grondwerk: ontgraven grond
Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kranen, shovels en vrachtwagens. Gemiddeld Achteruitrijsignalering (piepjes) van de shovels wordt gedempt. Het verslepen van rijplaten wordt in de nachtelijke uren tot een minimum beperkt. Transport zoveel mogelijk rechtdoor rijdend en niet achteruit. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
ca. 2 dagen Na 19:00 uur
Aanleggen folieconstructie
NB: voor het lassen van de folie zijn droge weersomstandigheden nodig
Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kraan, shovel en hoogwerker Laag Achteruitrijsignalering (piepjes) van shovels wordt gedempt. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
ca. 2 dagen Na 19:00 uur
Grondwerk: aanvullen bouwkuip
Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kranen, shovels, vrachtwagens en wals Gemiddeld Achteruitrijsignalering (piepjes) van shovels wordt gedempt. Het verslepen van rijplaten wordt tot minimum beperkt. Transport rijdt zoveel als mogelijk rechtdoor en niet achteruit.
Er wordt zoveel mogelijk statisch verdicht i.p.v. trillend.
Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.

Voor de veiligheid van de mensen op het werk kunnen niet alle geluiden (zoals de piepjes bij achteruitrijdend materieel) uitgeschakeld worden.

..

Ontheffing

Voor deze werkzaamheden en ruimere werktijden is door de gemeente Katwijk een ontheffing verleend. De ontheffing is aangevraagd tot en met zaterdag 8 oktober a.s. om tegenslagen in de uitvoering op te kunnen vangen. De verwachting is echter dat – alles gaat zoals we hebben bedacht – de gevraagde activiteiten maximaal een week zullen duren.

Locatie werkzaamheden

De grondwerkzaamheden vinden plaats in compartiment 11, ter hoogte van Duinzicht.
De transportroute richting het gronddepot op het oude Vliegkamp loopt vanuit compartiment 11 oostelijk – onder de voetgangersbrug door – naar de toekomstige aansluiting Valkenburg-Oost, de Achterweg overstekend naar het Vliegkamp. De aanvoer van materialen (voor het aanvullen van de bouwkuip) gaat via compartiment 12 of via de tijdelijke N206 zelf.

De bewoners t.h.v. van compartiment 11 (Duinzicht) ondervinden waarschijnlijk de meeste hinder. Aangrenzende wijken kunnen in mindere mate ook hinder van het werk ervaren.
..

Routekaart materiaalaanvoer en -afvoer

..

Vragen over de werkzaamheden

Vragen over deze werkzaamheden kun je op de gebruikelijke wijze aan aannemer Boskalis stellen.