Bos­ka­lis bouwt de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg, in 13 com­par­ti­men­ten. In com­par­ti­ment 11, ter hoog­te van Duin­zicht, moet van maan­dag 19 sep­tem­ber tot en met (uiter­lijk) zater­dag 24 sep­tem­ber a.s. in de avond en in de nacht wor­den door­ge­werkt. Wij ver­wach­ten dat deze werk­zaam­he­den impact heb­ben op direct omwo­nen­den en doen ons best om de hin­der zoveel als moge­lijk te beperken.

Aan­lei­ding

Door mid­del van een dro­ge (tij­de­lij­ke) bouw­kuip bou­wen we de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg. Dat doen we door, in totaal 13, com­par­ti­men­ten te ont­gra­ven. In het elf­de com­par­ti­ment heb­ben we – net als in com­par­ti­ment 6 in april van dit jaar - meer moei­te om het opko­men­de grond­wa­ter terug te bren­gen. Tech­nisch gezien krij­gen we in dit com­par­ti­ment de water­stand niet vol­doen­de ver­laagd op de manier zoals is bedacht en die we inmid­dels suc­ces­vol heb­ben toe­ge­past in de ove­ri­ge 11 com­par­ti­men­ten. Het gebied rond de Tjal­ma­weg her­bergt tal­lo­ze wel­len. Wel­len (ook wel wel­wa­ter genoemd) is grond­wa­ter dat van­zelf naar de opper­vlak­te welt. Die wel­len maken het soms las­tig om de laat­ste vier­kan­te meters folie van een com­par­ti­ment dicht te leg­gen. Opko­mend grond­wa­ter is een natuur­lijk pro­ces en hele­maal niet erg, maar vraagt aan aan­ne­mer Bos­ka­lis wel een extra inspan­ning om door te kun­nen bou­wen aan de ver­diep­te ligging.

Oplos­sing

Van­we­ge het con­ti­nu terug­ke­rend grond­wa­ter is het nodig om de werk­zaam­he­den ver­sneld uit te voe­ren. Hier­voor moe­ten we tij­de­lijk meer en snel­ler water weg­pom­pen. Dit heb­ben we in com­par­ti­ment 6 (de pomp­kel­der) ook gedaan, met posi­tief resul­taat. In over­leg met het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­te Kat­wijk pas­sen we ook nu diep­te­be­ma­ling (retour­be­ma­ling) toe. Deze metho­de houdt in dat we het grond­wa­ter dat we ont­trek­ken, direct diep in de grond terug­bren­gen. Om invloe­den op de grond­wa­ter­stand in de omge­ving te voor­ko­men, doen we dit slechts in een kor­te tijd. We vol­doen daar­mee aan de ver­gun­nings­voor­waar­den van het Hoog­heem­raad­schap. We moni­to­ren de grond­wa­ter­stan­den in de omge­ving continu.
Door kort en krach­tig grond­wa­ter te ont­trek­ken, kun­nen we ver­sneld ont­gra­ven, de folie aan­bren­gen en weer aan­vul­len. Na het aan­vul­len van ophoog­ma­te­ri­aal op de folie (vol­doen­de tegen­druk) kun­nen de bema­lings­pom­pen weer in hoe­veel­heid en inten­si­teit wor­den terug­ge­bracht naar de oor­spron­ke­lij­ke waarden.
..

Vanaf maandagochtend 19 september 07:00 uur werken we 24 uur per dag door, totdat compartiment 11 tot op de gewenste hoogte is aangevuld. Daarna schakelen we terug naar de reguliere werkuren van 07:00 – 19:00 uur.

Planning:
Week Data Werkuren Werkzaamheden
38 Maandag 19 september t/m zaterdag 24 september 2022 24 uur per dag Extra bemalen, ca. 2 dagen ontgraven, ca. 2 dagen folie aanbrengen en ca. 2 dagen aanvullen (en verdichten).
39 t/m 40 Maandag 26 september t/m 08 oktober 2022, exclusief zondagen 24 uur per dag Reserveweek in geval van uitloop van de werkzaamheden.

Deze planning is onder enig voorbehoud en afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en weersomstandigheden. Mochten we hier onverhoopt vanaf moeten wijken, omwille van onvoorziene omstandigheden, dan communiceren we dat in de BouwApp.

We zijn ons ervan bewust dat omwonenden geluid- en trillingshinder, alsmede lichthinder kunnen ervaren. Wij lichten hieronder toe welke hinder u kunt verwachten – buiten de reguliere werkdagen om - en hoe wij dit zoveel mogelijk beperken voor de omgeving.
Wanneer Werkzaamheden Te verwachten hinder Intensiteit Hinderbeperking
Week 38:
ca. 2 dagen
Na 19:00 uur
Grondwerk: ontgraven grond
Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kranen, shovels en vrachtwagens. Gemiddeld Achteruitrijsignalering (piepjes) van de shovels wordt gedempt. Het verslepen van rijplaten wordt in de nachtelijke uren tot een minimum beperkt. Transport zoveel mogelijk rechtdoor rijdend en niet achteruit. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
ca. 2 dagen Na 19:00 uur
Aanleggen folieconstructie
NB: voor het lassen van de folie zijn droge weersomstandigheden nodig
Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kraan, shovel en hoogwerker Laag Achteruitrijsignalering (piepjes) van shovels wordt gedempt. Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.
ca. 2 dagen Na 19:00 uur
Grondwerk: aanvullen bouwkuip
Geluid en trillingen, lichthinder, van o.a. hydraulische kranen, shovels, vrachtwagens en wals Gemiddeld Achteruitrijsignalering (piepjes) van shovels wordt gedempt. Het verslepen van rijplaten wordt tot minimum beperkt. Transport rijdt zoveel als mogelijk rechtdoor en niet achteruit.
Er wordt zoveel mogelijk statisch verdicht i.p.v. trillend.
Extra bouwlampen aan de zuidzijde worden ‘laag’ gehouden.

Voor de veiligheid van de mensen op het werk kunnen niet alle geluiden (zoals de piepjes bij achteruitrijdend materieel) uitgeschakeld worden.

..

Ont­hef­fing

Voor deze werk­zaam­he­den en rui­me­re werk­tij­den is door de gemeen­te Kat­wijk een ont­hef­fing ver­leend. De ont­hef­fing is aan­ge­vraagd tot en met zater­dag 8 okto­ber a.s. om tegen­sla­gen in de uit­voe­ring op te kun­nen van­gen. De ver­wach­ting is ech­ter dat – alles gaat zoals we heb­ben bedacht - de gevraag­de acti­vi­tei­ten maxi­maal een week zul­len duren.

Loca­tie werkzaamheden

De grond­werk­zaam­he­den vin­den plaats in com­par­ti­ment 11, ter hoog­te van Duinzicht.
De trans­port­rou­te rich­ting het grond­de­pot op het oude Vlieg­kamp loopt van­uit com­par­ti­ment 11 oos­te­lijk – onder de voet­gan­gers­brug door - naar de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost, de Ach­ter­weg over­ste­kend naar het Vlieg­kamp. De aan­voer van mate­ri­a­len (voor het aan­vul­len van de bouw­kuip) gaat via com­par­ti­ment 12 of via de tij­de­lij­ke N206 zelf.

De bewo­ners t.h.v. van com­par­ti­ment 11 (Duin­zicht) onder­vin­den waar­schijn­lijk de mees­te hin­der. Aan­gren­zen­de wij­ken kun­nen in min­de­re mate ook hin­der van het werk ervaren.
..

Routekaart materiaalaanvoer en -afvoer

..

Vra­gen over de werkzaamheden

Vra­gen over deze werk­zaam­he­den kun je op de gebrui­ke­lij­ke wij­ze aan aan­ne­mer Bos­ka­lis stellen.