Voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te moe­ten tien­tal­len kilo­me­ters aan kabels en lei­din­gen ver­legd wor­den. Kevin Gra­ves­teyn van het bedrijf GOcon­nec­tIT wordt sinds 2017 inge­huurd om ver­leg­gin­gen te coör­di­ne­ren. Een uit­da­ging, want er zijn veel ver­schil­len­de par­tij­en bij betrok­ken met ieder hun eigen belang.

De Rijn­land­Rou­te is opge­deeld in drie deel­pro­jec­ten: N206 Euro­pa­weg, N434/​A44/​A4 en N206 ir.G. Tjal­ma­weg. Kevin werkt in opdracht van de aan­ne­mers van deze laat­ste twee pro­jec­ten, COMOL5 en Boskalis.

Jij coör­di­neert de ver­leg­ging van kabels en lei­din­gen. Kun je een voor­beeld geven van wat je dan doet?

Er lig­gen kabels en lei­din­gen van veel ver­schil­len­de par­tij­en in de grond. Bij de meest recen­te ver­leg­gin­gen op de Kool­tuin­weg, bij de Tjal­ma­weg, heb je het over de water­lei­ding van Dunea, de gas­lei­ding en elek­tra­ka­bels van Lian­der, tele­com­ka­bels van KPN en de pers­lei­ding van de gemeen­te Kat­wijk. Deze net­be­heer­ders heb­ben ieder een eigen aan­ne­mer. Die moe­ten dus alle­maal de grond in om hun kabels en lei­din­gen te ver­leg­gen. Als je dat niet goed coör­di­neert, doen ze dat één voor één. Dat kost veel tijd en geld. Dezelf­de sleuf gaat dan meer­de­re malen open en dicht. Ik zorg ervoor dat het anders gaat, door met alle betrok­ke­nen te over­leg­gen. Het doel is dat de werk­zaam­he­den zo effi­ci­ënt moge­lijk ver­lo­pen, qua kos­ten en door­loop­tijd.

Is dat gelukt?

Ja. We heb­ben het grond­werk door één par­tij laten uit­voe­ren. Dunea en Lian­der heb­ben name­lijk met Van Vos­kui­len dezelf­de huis­aan­ne­mer. Direct aan­slui­tend heb­ben wij als Bos­ka­lis de pers­lei­ding voor de gemeen­te Kat­wijk aan­ge­legd en heeft Vol­ker­Wes­sels de KPN-kabel in de sleuf gelegd. Door dui­de­lij­ke afspra­ken en kor­te lijn­tjes kun je het pro­ces stroom­lij­nen en de klus tij­dig voor elkaar krij­gen. Een mooie bij­kom­stig­heid is dat de omge­ving en de weg­ge­brui­kers daar­door ook min­der lang over­last erva­ren.

Jij moet dus eigen­lijk steeds alle neu­zen dezelf­de kant op krij­gen. Vind je dat lastig?

De net­be­heer­ders heb­ben hun eigen pro­ces­sen en vaak te maken met een beperk­te hoe­veel­heid man­kracht. Dat kan schu­ren met ons doel om alles zo effi­ci­ënt moge­lijk te doen. De sleu­tel is om open en direct te com­mu­ni­ce­ren. Weten waar het wringt en ver­vol­gens kij­ken hoe we dat samen oplos­sen. Dat bete­kent dus dui­de­lijk aan­ge­ven wan­neer iets gro­te haast heeft. Maar ook eer­lijk zijn als iets wat min­der urgent is. Dan kan de net­be­heer­der zijn capa­ci­teit elders inzet­ten.

Helpt het dat jij op meer­de­re deel­pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te werkt?

Zeker. Want bij al die deel­pro­jec­ten kom ik dezelf­de net­be­heer­ders tegen. Daar­door ken ik de men­sen goed en weten we wat aan elkaar heb­ben. Er is tijd voor gein­tjes, maar we kij­ken elkaar ook recht in de ogen als het nodig is. Al met al leidt dat tot goe­de resul­ta­ten. Op de Kool­tuin­weg heb­ben we het door de geza­men­lij­ke inzet van aan­ne­mers en net­be­heer­ders zelfs voor elkaar gekre­gen om 3 weken eer­der klaar te zijn dan gepland. Ik doe dit werk nu meer dan 10 jaar, maar zoiets heb ik niet vaak mee­ge­maakt. Dus dat is een bij­zon­de­re pres­ta­tie.

Vind je het leuk, dat wer­ken met din­gen die onder de grond liggen?

Je ziet kabels en lei­din­gen niet, maar ze zijn wel nood­za­ke­lijk voor onze manier van leven. Ieder­een heeft water, gas, elek­tra en inter­net nodig. Om alle daar­voor beno­dig­de werk­zaam­he­den bin­nen de beschik­ba­re tijd in goe­de banen te lei­den en de over­last voor de omge­ving te beper­ken … daar word ik best blij van.